Archiv autora: administrator

Události roku 2017

Události roku 2017, které jsou důležitým základním kamenem do dalších let.

Mí drazí važme si období páté dimenze Zlatého věku, do kterého vstupujeme po dlouhých tisíciletích. Zlatý věk současné posvátné duchovní doby, nám otevírá i Kristovo vědomí i nynější rok, který nám začíná nádhernou jedničkou. Abychom z velké části očištěni od prohřešků karmické minulosti, pracovali na svém duchovním vývoji. Vždy vám připomínám, že neexistuje otevření našeho duchovního vzestupu, pokud si neuzavřeme reinkarnační prohřešky, chyby i překážky – které jsme si pro poznání mnohdy učinili sami v našich předešlých reinkarnacích – tedy životech. Samozřejmě, že mnohé překážky nám postavili do cesty i naši předci, tedy duše, které s námi v dávných dobách naše životy sdíleli. Ale buďme si vědomi, že i my sami, neboť jsme mnohdy jejich rozhodování a myšlení kopírovali. Jako bez zamyšlení jsme přijímali mnohé vjemy, příkazy a nařízení generačních rodů. V dávných dobách nám byly pokládány jako pravidla a zákony. I když se vždy zmiňuji, že každá duše je originál a jdeme jen svojí cestou, kterou nám nikdo nemůže změnit, jen my sami. Buďme si vědomi, že striktní podřízení pravidlům, nevnímání své intuice a uzavření do svého vědomí, si rozhoduje každý sám za sebe. Tím si daná duše určuje svoji cestu, kterou hodlá jít. Dostali jsme do vínku svobodné rozhodnutí a svobodnou vůli, ale současná doba nás učí přijímat sami za sebe zodpovědnost. Své vědomí i podvědomí jsme mnohdy uzamčeli zlatým klíčem a obávali jsme se šedým necítěním jen pro to, že nám to někdo přikázal nebo nařídil. Mnozí z vás v této krásné duchovní Zlaté době, se jako duše probouzíte, leč potřísněni svojí minulostí. Tato doba vás vede k vysokému uvědomění si sami sebe, ale taktéž uvědomění si všech i všeho kolem nás a tímto nás oslovuje. Je zapotřebí přijmout každý sám za sebe zodpovědnost, za své činy a samozřejmě rozhodnutí, jakou cestou se hodláme ubírat nadále, to jest nechť zastává jakýkoliv post, či jakoukoliv práci. Jestli si konečně přejeme žít v harmonii, klidu a míru, v hojnosti – ovšem lidsky, čistě a láskyplně, jeden vůči druhému. Jako duše přijímáme vše, co jest nutné pro obnovu celého světa, abychom dokázali tímto způsobem souznít a respektovat se navzájem jeden druhého. Znamená to, že všichni vytváříme čisté svítící energie, abychom tím nevyvíjeli egoistické řízení vůči ostatním. Tímto způsobem zhodnotíme vše kolem sebe a utříbíme ve všem pořádek. I má slova nejsou myšlena – jen vytříbit nepotřebné věci, které nám již neslouží, ale učinit pořádek i ve svém chování, vnímání a vysílání čistých i správných energetických vjemů. Pokud by někdo svoji představu vkládal do vyslovení negativních signálů a slov, které budou z počátku krásně znít, ale myšleny čisté nebudou – velmi se plete. Neboť jaké vjemy budeme vysílat, takové se nám budou vracet – člověk člověku, národ národu. Každá duše v této době dostává příležitost učit se telepatickému vnímání i vysílání, tím se propracovává k vysokofrekvenčním energiím, které působí do velkých dálek. Přesně tohle nám přináší zbavení se starých pout minulosti, které nám naznačuje i naše matka Země. Nejen, že se propojuje s vesmírnou galaktickou energií, ale i veškeré přírodní události se dějí z důvodů pročištění a uzavření starých karmických špinavých území. Tato doba taktéž nás upozorňuje i jak budeme nadále rozhodovat o našich národech a jak se na celém světě budeme k sobě chovat. Všichni sledujete, jak se kolem nás mění chování některých jedinců, případně přátel či dění na celém světě. Tak jak jsem se již mnohokráte zmiňovala v mých článcích, rozhovorech či v mých knihách, tak se události budou odehrávat. Přírodní události – velká voda, zemětřesení, sopky či propady půdy, požáry – tedy přírodní katastrofy. Taktéž proměnlivé počasí, které má vliv na nás, ale i naši obživu. Tak jako různé nemoci, nehody i jiné události kolující po celém světě. Ekonomické propady, které ukážou ztráty. Je mi líto, že pár let tohoto dění musíme zvládnout. Uvědomme si, že nelidským smýšlením i chováním jsme jako lidstvo dokázali vytvořit takovou devastaci naší matky Země i všeho co nám pro naše životy a dobu slouží. Nyní tohle musíme přijmout jako nutnou daň, která je zapotřebí zaplatit, aby se účty vyrovnali. Aby již nevznikali války, nedorozumění, nevážnost si matky přírody, anebo si brát právo zotročovat či rozhodovat o jiných národech či územích. Celý svět prochází velkou proměnou a ne vždy bude příjemná a jednoduchá. Já jsem však přesvědčená, že lze vše zvládnout a vytvořit nové a čisté. Spoustu duší v dnešní době chápe, že starou cestou se nikam dopracovat nelze. Tak jak jsem se již zmiňovala, není již zapotřebí opětovného zániku našeho zemského světa. Spoustu vás smýšlí velmi dobře a čistě a přijímáte novou cestu obnovení Atlanstkých schopností, neboť jste ve vysokém duchovním stupni. Dokážete se zamýšlet, co jest správné a moudré. Vysíláte tolik potřebnou lásku a čistotu, neboť jste konečně pochopili, že jsou to nejsilnější zbraně, které nelze ničím zničit. Řady čistých a laskavých duší se rozšiřují a rozrůstají na celém světě. Musíme však chápat, že ještě se zde objeví, spoustu jedinců, kteří nebudou smýšlet vždy čistě a správně. Jsem přesvědčena, že v dnešní době již spoustu vás dokáže rozpoznat charakter moci i vlády některých šedivých duší od čistě smýšlejících a lásky plných duší. Přesvědčíte se sami, které z nich jednají moudře s vírou a láskou v srdci, pro dobro a prospěch ostatních. I my by, jsme si měli považovat naší České země, svého území i národa. Konečně se spojit s láskou a vytvořit harmonii – aby, jsme si navzájem pomáhali a byli oporou jeden druhému. Nejenže ležíme v srdci Evropy, ale uvědomte si kam nás, jako duše Otec nebeský vložil. Nemáme sopečné útvary, ale ani oceány. Ukažme světu, že jsme vyspělý národ, neboť máme co nabídnout. Ovšem nejdřív se musíme sjednotit my sami. Taktéž stojíme před volbou hlavy státu, o které spoustu vás bude mít možnost zvolit, komu důvěru dáte a komu ne. V pozdější době taktéž budeme rozhodovat i v nových volbách, koho si zvolíme jako správného správce našeho národa. Neboť od těchto rozhodnutí se bude vyvíjet celková situace našeho dění naší země. Volte a zvažujte velmi moudře, abychom v dalších letech si mohli říci s čistým svědomím, jak jsme rozhodli a jak dalece jako národ jsme dospěli. Neboť i přesto, že jsme malá země, můžeme některým ostatním být příkladem. Tím se i Česká republika dostává do obrazu moudrého rozhodování pro náš národ i s politického hlediska v celosvětovém měřítku. Pokud jste s něčím nespokojeni, snažte se to vyjádřit moudrým názorem, který bude mít svoji váhu. Aby přinášel čistý úmysl a ne zlobu, neboť ukázat, že jsme slušní i moudří je velká výsada. Tímto způsobem vznikne souznění, klid a otevřeme tak nové dveře budoucnosti. Naše mysl i srdce budou naplněna pohodou a láskou. Tyhle cenné dary nám přinesou čisté energie, lepší životní podmínky a splnění našich přání. Věřím, že tuto cestu plnou naděje bude postupně přijímat každý národ. Abychom všichni společně mohli vytvořit ve vysoké vyspělosti i spiritualitě společný čistější svět. Jsem přesvědčena, že naše čistá a vysoká duchovní tvorba bude zářit až k nebeským branám celou galaxií.

S úctou k vám posílám andělské pozdravení a velmi se těším na vaše správné rozhodnutí.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 18. února 2017.

Mí drazí.

Oslovuji vás, tak jak jsem se již zmiňovala. Vstoupili jsme do Zlatého věku, kdy letošní rok nás vítá nádhernou jedničkou. Spoustu vás vyspělých duší chápe, jaká krásná nová cesta nám otevírá náruč, abychom na sobě pracovali a jako duše dospěli k vzácným schopnostem předešlých světů. Spoustu vás nádherných duší si povšimlo, kolik událostí se mnohdy opakuje, abychom na základě cenných zkušeností i s předešlých světů spěli až k vlastnímu zdokonalení a k vysoké duchovní vyspělosti našich duší. Neboť jen za těchto podmínek můžeme splynout s dutou zemí, se všemi živly naší matky Země a vesmírnými anděly, kteří očekávají, až začneme s nimi společně tvořit i spolupracovat. V mých předešlých knihách jsem vám poskytla spoustu poznatků se živly, dušemi i energiemi. Tyhle knihy jsou pro vás ještě v prodeji. Taktéž i má nová kniha i karty, které vám poskytují nové příležitosti k osvojení i poznání nových možností, které vás povedou správným směrem k vašemu rozvoji. Jsou plná krásných a poučných poselství, které vám pomůžou dosáhnout na vyspělejší stupeň vašeho vědomí. Již v předešlých článcích jsem se zmínila o možnosti našeho společného setkávání a přednáškách, kde vás seznámím i s osvojením si nových technik, abyste na sobě mohli velmi dobře pracovat a začít žít klidnější a lásky plný život. Základ je pracovat sám na sobě a po té pomáhat ostatním.

Nyní posvátnými Velikonocemi přichází doba, kterou nás Ježíš Kristus opět vítá velkým požehnáním, znovu vzkříšením a v náruči nekonečné lásky jeho samotného Otce Nebes. Spoustu vás dnes ví, že poselství, která jsou spojena jeho oddaností i lásky jeho vlastní rodiny, která se i v dnešní době promítá v nás samotných. Ukázal nám jaká ctnostná a čistá hodnota je v nás samotných, ale i v našich rodinách. Vede nás tak k osobní svobodě a k správné vážnosti i uvědomění si našich cenných životů. Neboť i zde na hmotné matce Zemi máme se rozvíjet, učit i konat vše s čistým vědomím. Učí nás, abychom našli vážnost a největší dar ctnosti sami v sobě, neboť jen tímto způsobem může splynout náš duch, duše i fyzické tělo. Až my sami energeticky posíleni, klidní a láskyplní se budeme cítit, můžeme tyhle krásné energie předávat jako přenos vysokofrekvenčních energií všem ostatním duším a celému světu. Tato doba vám skýtá nádhernou práci sami na sobě a postupem času vysoce vyspělou možnost úžasné tvorby se vším co zde na světě existuje. Zmiňovala jsem se o našich setkáních – tedy přednáškách kdy velmi ráda se s vámi podělím o zkušenosti a poznatcích, které budou pro vás přínosem. Již nyní máte příležitost přijít 22. dubna 2017 na Astrovíkend v Brně – Lužánkách, kdy má přednáška bude v 16.00 hodin. Samozřejmě budete zde mít i možnost si zakoupit mé knihy i karty pro vás samotné, nebo pokud byste je jako dárek chtěli zakoupit vašim blízkým. Zůstanu zde na Astrovíkendu, jak 22. tak i 23. dubna. Pokud byste potřebovali nějakou radu či pomoc. O dalších možných termínech – tedy našich setkáních vás budu informovat, přes mé stránky či ústně.

Vždy se snažím, abyste nesetrvávali v nízkých energiích, které vás ještě v současné době zasahují a obírají vás o krásné čisté energie pohody a klidu. Snažte se prosím uzavřít staré dveře od minulosti a vystupte na čistější zářící cestu své nové budoucnosti, která vás očekává.

S úctou k vám posílám andělské pozdravení a velmi se těším na naše setkání.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Křižanovice u Vyškova 1. dubna 2017

Mí drazí.

Nadešel čas, abychom s velkou nadějí i láskou začali na sobě pracovat a tvořit nový zrod duchovního světa páté dimenze Zlatého Kristového věku. Mnozí z vás již četli má nová poselství i doporučení a práci sám na sobě, aby jste jako duše čisté a vyspělé postupem dalších let mohli tvořit a stát se součástí Zlatého věku. Spoustu vás začala na sobě pracovat i podle mé knihy, článků i karet, které jsem vám podala jako pomocný náhled pro vaši vysokou duchovní tvorbu. Již jsem se zmiňovala i o našich setkáních, tedy přednáškách, které vám umožní velmi dobře se rozvíjet, uzavřít si svoji karmickou minulost a naučit se přijímat vysokofrekvenční energie, které Otec Nebeský na Matku Zemi seslal. Máte možnost i za mé pomoci připojit se k vesmírnému – tedy andělskému řádu i svatým osobám, o kterých se v mých dílech zmiňuji. Velmi mě těší, že projevujete zájem o naše setkávání, neboť i mnohé duše z vás jsou již se současnou dobou nespokojeni. Tímto můžeme vytvořit společnou spolupráci pro nové dění, neboť naše vědomé energie jsou velmi mocné jak pro nás samotné, tak i pro spoustu ostatních lidí – tedy duší, ale i naši Matku Zemi. Již jsem se zmiňovala, že každý člověk – tedy duše bude muset ve vlastním zájmu na sobě zapracovat, aby postoupil a mohl ctnostně pokračovat ve Zlatém Kristovém věku do vysoké vyspělosti. Již dříve jsem se zmiňovala, abyste se mohli stát tvořiteli, je důležité splynutí v jeden celek se svým duchem, duší i fyzickým tělem. Součástí této práce je přijmutí čisté lásky a otevření nových čaker – tedy energetických center, které se povyšují pro Zlatý věk ze 7 čaker na 12 čaker. Nové učení i vaše harmonizace jako jediná vás ukotvuje a vede k čistému žití našich životů. Tímto způsobem se připojujete k duté Zemi, to znamená pevné zakořenění, abyste na hmotné planetě Zemi zůstali stát nohama na Zemi a připojili se tak k Božské vesmírné andělské říši. Tahle práce, tak jak někteří jste si již vyzkoušeli, je důležité učení nových cenných schopností – jasnocítění, jasnovidění, jasnoslyšení i jasnovědění, které mají ještě mnoho různých možností. Tyhle schopnosti jsou velkou cenností vyspělých civilizací, již i zaniklých předešlých světů, tak jak jsem se již zmiňovala. Není to cesta jednoduchá, neboť jak my – tak i naše Matka Země musíme projít velkou očistou, abychom se připojili k vysokofrekvenčním energiím a mohli se stát tvořiteli nové budoucnosti všeho, co zde na hmotné planetě Zemi existuje.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Požehnané vánoce Zlatého Kristového věku roku 2017, který nám přinesl znovuzrození a nadějné vykročení do nového roku 2018.

Mým čistým přáním tak jako Božím i andělským je, abyste v posvátném čase vánočních svátků byli naplněni pocitem hojnosti, klidu, radosti, lásky i štěstí. Odložte neustálý spěch všedních dnů a otevřete své vědomí i srdce, aby posvátné světlo zářilo ve vás. Nechejte se unášet pocitem osvobozující blaženosti. Otec Nebeský, andělé i svaté osoby nám v tento čas posílají čisté paprsky energie nejvyššího požehnání. Připojme se, prosím, ke společnému souznění. Ukažme, že přijímáme Zlatý Kristův věk, který nám v letošním roce 2017 přinesl pod čistou, krásnou jedničkou jemné probuzení našeho znovuzrození. Spoustu vás nádherných čistých svítících probouzejících lidských duší si započalo uzavírat svoji karmickou minulost, abyste mohli otevřít dveře nové a čisté přítomnosti a poté budoucnosti. Je krásné, že vnímáte i přijímáte posvátnou lásku nového období, aby se ve vás probudil čistý plamen pradávné posvátné moudrosti předešlých zaniklých civilizací. Vnímám vysoké moudro vás všech, s kterými se setkávám. Mnozí z vás stojíte na prahu, aby se z vás mohli stát skvělí pomocníci pro ostatní lidské duše, které se teprve v tuto dobu probouzejí do nového Zlatého Kristového věku největší posvátnosti. Nadále již nemůžeme chápat Boží dary jako samozřejmost, neboť je nutností ukázat, že si vše zasloužíme a jsme si veškerých přírodních hodnot vědomi. Naše nejvyšší duchovní vyspělost ukáže moudrost našich lidských duší a vážnost si všeho, co zde na hmotné Matce Zemi máme. Svojí ctnostnou moudrostí dáváme najevo, že již nehodláme devastovat naši krásnou Matku Zem, ale začínáme si vážit nejen ctnostné půdy – neboť je naší živitelkou, jako i drahocenné vody, vzduchu a ctnostného světla, tedy Slunce, které mnozí dlouhodobě postrádají. Važme si těchto darů a bude nám dopřána hojnost. Cesta před námi je sice ještě dlouhá a budeme vystaveni mnoha zkouškám, abychom ukázali, že jsme zmoudřeli a nehodláme podporovat žádné negativní vlivy ani ovlivňování od negativních duší. Přejte svým rodinám, přátelům, spolupracovníkům a všemu živému, co zde existuje, aby se vše obnovilo, pročistilo a znovuzrodilo. Odpusťte sobě i všem ostatním lidským duším. Na této krásné a požehnané cestě nás posvátná trpělivost bude doprovázet a my moudře procitneme v čistou pokoru, ctnost i oddanost, abychom byli schopni přijmout vysokofrekvenční prameny Boží síly, neboť jsme součástí celého stvoření. Tato část změn i přeměn našeho DNA je opětovné posílení a otevření celého našeho čakrového systému, aby se stala spojnicí až do samotného nebe. Nádherné napojení na krystaly pradávného moudra zaniklých předešlých světů, přes naši Matku Zemi, náš čakrový systém až do vesmírné tedy Božské sféry a celé galaxie. Pomáhejte jeden druhému, neboť v této nelehké, ale nádherné očisťující době rozhodujeme o naší existenci i znovuzrození. Jako lidské vyspělé duše buďme vstřícní a obětaví i soucitní ke všem a všemu, co Otec Nebeský stvořil. Posílejte v tomto překrásném vánočním čase všem posilující a čistou energii ze Zlatého Ježíšova poháru. Rozsviťme všude nádherné zlaté životadárné paprsky a snažme se je vysílat do našeho okolí, do dalekých míst i ostatním národům na tomto krásném zemském světě.

S velkou úctou a láskou vám všem i čistým přáním do nového znovuzrození, naplnění radostí, klidem a láskou i štěstím přijměte mé upřímné přání.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Křižanovice u Vyškova                                                                                 17. Prosince 2017

 

Rok 2016

Posílám Vám mé přání 2016

 

Posílám Vám mé přání, abyste po dobu mého znovuzrození byli trpělivý a klidní.

 

Oslovuji Vás všechny s velkou láskou v srdci a hlubokou úctou i pokorou v této nové době. Mí drazí jsem neustále s Vámi všemi. Tak jak vy procházíte svým karmickým ukončením a nastupujete na novou cestu, tak i já nyní pro své fyzické tělo – musím učinit to co je nutné. Abych Vám nadále mohla pomáhat a učit Vás, abychom všichni společně vstoupili v této nové duchovní době do Zlatého věku. Nebojte se i v tuto dobu jsem s Vámi. Bdím nad vašimi hlavami i dušemi, i když mnozí z Vás upadáte do nostalgie současného dění, které se odehrává.  Ničeho se nebojte – tak jak vždy podotýkám. Zvládnete jak zdravé překážky – „neboť jsou to jen Vaše duchovní úkoly“, tak i své emoce, které Vás často, tak jak vidím, stahují do nižších mentálních úrovní. I na dálku Vám pomáhám, abyste vše zvládli a neupadali, ale naopak se zvedli. Posilte svoji víru a budete o to více vnímat i cítit moji ochranu. Posilujte nyní své současné čakry, pomáhám Vám je vyladit, abyste vše ustáli. Žádného z Vás jsem neponechala na pospas. Nutné dotazy prozatím posílejte na telefonní číslo, ale prosím jen nutné! Vy, kteří mě znáte velmi dobře, vnímáte mé odpovědi i pomoc telepatickým vnímáním a nepotřebujete telefon. Buďte trpěliví a vše bude v pořádku. Další informace se dozvíte z mé nové knihy, je ještě čas.

 

S láskou v srdci Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Křižanovice dne 21. 6. 2016

 

Mí drazí.

Všechny vás s velkou láskou objímám i vnímám. Budete muset prozatím ještě chvíli posečkat, než se opět ujmu své práce s vámi a opět se budeme setkávat. Nebojte se, všechny vás vnímám, taktéž s vašimi ochránci ochraňuji vás a nikoho z vás bych neponechala bez pomoci. Ovšem musíte si uvědomit, abych s vámi nadále mohla pracovat i když jiným způsobem, ne tak jak jste byli doposud zvyklí. Nový způsob náleží této nové době, která je pro vás všechny důležitá. Sdělovala jsem vám, že jakékoliv dotazy či zdravotní problémy máte možnost prosím sdělit na mé telefonní číslo. Já používám cenné energie, s kterými pracuji na dálku, tudíž se nepotřebuji dotýkat vašich fyzických těl. Jsou to vysokofrekvenční energie stejné jako předtím ve velkém a svatém rozsahu. V plné síle tudíž nadále se vás i při našich setkáních dotýkat nebudu tak jako dříve, jen pokud by bylo zapotřebí otevřít vaše energetické centrum, neboť již jsem se zmiňovala, že se vám budou aktivovat nové čakry. Každému z vás pomůžu, ale prosím začněte si uvědomovat, jaká je tato doba, co od nás vyžaduje a čím musíme procházet všichni bez rozdílu. Pokud se stane, že v současné době utrpíte nějaký úraz, ublížení či jakýkoliv jiný problém, vždy vám pomůžu, ale musíte pochopit, že veškeré události se dějí z důvodu pro vaše vlastní osobní dobro. Je již zapotřebí se zbavit závazků šedivé minulosti. Uvědomte si, že vstupujeme do nové duchovní doby Zlatého věku. Všechny duše, které mají duchovně růst a pokračovat v páté dimenzi Zlatého věku jsou povinny tohle dění přijmout. Tato doba již se nás nebude dotazovat, jestli souhlasíme, nebo se nám líbí či nikoliv. My všichni jsme si tyto problémy způsobili a rozhodli sami v dávné minulosti. Ani já nadále nemůžu si dovolit z důvodu mé vysoké duchovní pozice, která mi byla dána do vínku ničeho znevážit, neboť vše se děje pro vaše osobní dobro, což já respektuji v plném rozsahu. Tak jako já i vy jste povinni tohle respektovat. V mé nové knize se dozvíte více o mé práci, kterou zde nyní nechci popisovat. Mnozí z vás již částečně pochopili, kdo jsem a víte velmi dobře, že nikdy bych cenné energie nezneužila, neboť to mi již nepřísluší. Tudíž si nemohu dovolit těmito cennými energiemi mrhat, tak jak činíte ještě vy někteří, ale ze své vlastní nevědomosti. Připomínám, že jakékoliv problémy, překážky, negativní vlivy či zdravotní problémy jsou vaše duchovní zkoušky, kterými jste povinni projít. Jsem vždy ochotna a budu vám nadále pomáhat. Nejen novým učením, věštbou, ale i léčením ovšem bez fyzického dotýkání. Prosím nežehrejte, nenaříkejte a začněte na sobě pracovat. Nikdy jsem vás neponechala bez pomoci, neboť moje zodpovědnost má vysoký rozsah. Což vy se teprve budete učit v této nové době. Těším se velmi na vás a hlavně na novou práci, kdy se budeme učit, abyste si osvojili techniky samo léčení, které zatím samozřejmě budou na základě pomoci mé či pomoci jiných, kteří pracují s duchovními energiemi. Vy, kteří jste více vyzrálé duše, budu zasvěcovat do nových velmi důležitých postupů, které jsou součástí naší nové cesty nynějšího znovuzrození. Budete se připravovat na přijmutí i učení nových vysokých zkušeností, neboť jsou součástí Atlantských schopností. Doba vyžaduje ještě delší časové rozpětí. Ovšem podmínky budou velmi těžké, tvrdé a nic nám nesleví. Prosím respektujte tohle vše s velkou vážností, neboť již by nebylo správné podílet se tak jako v minulosti na opětovném úpadku, o kterém jsem se již ve svých knihách zmiňovala. Jsem přesvědčena, že v dnešní době je spoustu krásných duší již intuitivně probuzeno a schopno tuhle zázračnou možnost našeho znovuzrození chápat a náležitě si této doby budete vážit.

Přeji vám všem klid, trpělivost a s velkou láskou v srdci se budu těšit na naše nová setkání i spolupráci.

Vaše Jana Lysoňková, Turzová

Křižanovice u Vyškova

5.  7. 2016

Probuzení 2016

 

Mí drazí.

 

 

 Jsem velmi ráda, že nejen v naší České republice, ale i v jiných místech – tedy v jiných státech se začínáte konečně probouzet. Nyní se vyjadřuji nejenom k Vám mým klientům, ale i k zástupcům státu. To, že budeme procházet těžkými obdobími válečných konfliktů, přírodními problémy, neboť naše Matka Země prochází očistou a zbavuje se minulosti i historických starých událostí, jsme brali všichni jako samozřejmost ale, že jsme se my jako lidstvo podíleli na největší zkáze a její likvidaci, to už slyšet nehodláme i když jsem se v roce 2012 snažila k Vám mluvit a vyjadřovala jsem se ke všem záležitostem, které nás očekávají. Když jsem vystoupila jako kandidát na prezidenta České republiky, mnozí mě vyslechli, ale obávali se reakce mně podpořit. Ovšem ti co mně znají dlouhá léta ví velmi dobře, že se zabývám nejen pomocí lidem, ale taktéž věštbou, která vždy byla pravdivá a uskutečnila se. Hlavně zástupci státu se vyjadřovali nedůvěrou a spíše výsměchem, což bych já přiřadila k velmi nízkému chování. Můj zájem ze žádného důvodu nebyl se stát prezidentem, ale naopak to byla pro mě příležitost, abyste mně vyslechli a začali přemýšlet. Menšina Vás volila posměch a mnozí mi házeli klacky pod nohy. Samozřejmě z jakého důvodu byste měli mně vyslechnout a přemýšlet co, duchovně přemýšlející člověk říká – tedy o čem mluví. Z jakého důvodu byste se měli zamyslet! Že? Jen spoustu mých klientů, kteří jsou i v jiných státech se mnou souhlasili a spíše se styděli jak se mnou někteří opovrhují. Již jsem mnohé popsala i na internetu i v mých knihách. Jaké události nás očekávají a co bude následovat, ještě dál napíši. Pokuste se prosím již zamyslet nad touto dobou neboť další léta pokud budeme nerozumně uvažovat a špatně rozhodovat o našem světě, budou velmi náročná. Již jsem mluvila i psala nejen o Evropské unii, co nám přinese a přinesla, ale i o přírodních událostech, válečných konfliktech a taktéž o muslimském národu. Z Německa zaznělo rozhodnutí, pojďte k nám – není jen jejich věc. To, že budou ohroženy další státy v té dané době, nikoho nezajímalo. O Evropské unii mluvit již nechci, protože se stává už minulostí, ale špatné rozhodování její rady za ostatní státy – tedy národy a přikazování či braní si do své kompetence rozhodování za ostatní národy, je špatné. Ovšem taktéž je špatné pokud daní zástupci daného národa bez ohledu na svůj národ věc přijmou. O pomoci muslimům jsem již psala a již psát nebudu, ale byla bych velmi ráda, kdyby jste všichni začali jinak přemýšlet – tedy jinak konat. Tak jako Británie, Turecko před nimi Řecko, Amerika, bude následovat Francie, Itálie i Slovanské země i další, jsme již mohli nastoupit na novou cestu dříve. Nemuseli by jsme se tím obávat teroristických útoků, které se dějí. Rozdělování našeho světa neustále na komunistické území, kapitalistické území, nebo demokratické území již musí začít být minulostí a začněme konečně všichni přemýšlet společně. Udělování sankcí Rusku a další nesmyslná rozhodnutí už by se taktéž měli stát minulostí. Proberme se už a začněme se chovat slušně a morálně. Vždyť všichni máme děti a mysleme i na další generace. Naše Matka Země již další hloupá rozhodnutí a devastaci trpět nebude. Važme si našich životů a ukažme, že máme v hlavě mozek. Nikdy není pozdě. Jsem hluboce věřící člověk v Boha, nikomu svoji víru nevnucuji, ale zamyslete se, jestli se nerouháme! Vstoupili jsme do nové duchovní doby Páté dimenze Zlatého věku. Jestli se nezačneme chovat lidsky a slušně jeden k druhému, ale i k naší Matce Zemi, poté přemýšlejte, jestli budeme jako lidstvo existovat. Spoustu mých klientů i ostatních lidí, kteří jsou duchovně velmi vyspělí, vědí velmi dobře, o čem zde mluvím. Je mým přáním, abyste tímto způsobem začali přemýšlet, neboť i představitelé všech států na světě, které si volíte, jsou taktéž lidé – tedy duše žijící s námi na naší Matce Zemi. Snažme se všichni společně náš svět zachovat. Ovšem to znamená podmínku, že přijmeme jiná pravidla. Ti, kteří si mně váží, mně chápou a o mých vyjádřeních se mnohokráte přesvědčili, tudíž nemají důvod pochybovat.

S velkou úctou k Vám všem i s čistým přáním v lepší život.

 

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova  dne: 23. 7. 2016.

JAK DÁL 2016

Mí drazí. 2016

Jsem velmi ráda, že se probouzíte ze staré a špinavé nostalgie staré doby. S velkou láskou v srdci vždy na Vás myslím. Mnohokráte se dívám i na dálku kdy mnozí z Vás se naučili již mně vnímat a poznají to. Ovšem mnohdy je mi líto, že upadáte mnozí téměř vyčerpaní a bez energií. Vždy se snažím Vás zvednout a podat Vám pomocnou ruku, abyste neupadli do obav i strachu, ale mohli opět plní síly vstoupit do nového dne. Pokaždé se snažím z Vás uvolnit ustaranost, spěch i spoustu negativního proudění. Již jsem se zmiňovala, že tato nová doba nebude jednoduchá, ale jakmile začnete na sobě pracovat, poznáte sami nejen, že se uzdravujete, ale zklidňujete a začínáte chápat události z jiného úhlu pohledu. Nyní budeme pracovat tak, abych Vás spoustu naučila chápat, tvořit nové čisté energie, které jsou důležitou součástí nové duchovní doby páté dimenze Zlatého věku. Vždy nad Vámi držím ochrannou ruku i s Vašimi ochránci, neboť je spoustu nových skutečností a naučila Vás přijímat zlatou energii, protože staré pouta Vaší minulosti již je zapotřebí uzavřít a odložit. Budu Vás učit nové praktiky, které budou velmi důležité pro novou duchovní dobu, abyste se mohli později připravovat na přijetí Atlantských schopností, neboť jinak byste na naší matce Zemi nemohli pokračovat dál. Je zapotřebí, abyste vytvářeli nové čisté energie, přijali a zlepšili svoji spiritualitu. Vy, kteří nemáte ještě mé předešlé knihy, snažte se je ve vlastním zájmu zakoupit, neboť jsou základem na, který budou navazovat další, které po vydání si zakoupíte. Připravila jsem Vám knihu i karty, které Vás povedou na Vaší cestě a poté vyjde další, větší kniha v brzké době. Zde budete mít spoustu nových informací. Tedy když se budeme setkávat, abyste byli částečně připraveni, poněvadž jsou dost důležité pro Vaše pokračování na naší Matce Zemi, tedy tohoto života, snažte se prosím s nimi pracovat. Budeme se setkávat nejen jako jednotlivci což prozatím i tímto způsobem bude pokračovat, ale bude i spoustu přednášek, abyste mohli spolupracovat a podílet se na svém znovuzrození. Nebude tato cesta jednoduchá, ale velmi plodná.

Jelikož budu muset změnit místo svého působení v dočasné kanceláři v Brně, nebojte se, v Brně zůstanu, ale na jiném místě. Ovšem tak jako Vy jsem podřízena finančním nákladům jak při mé práci tak i při vydávání knih tudíž musíte pochopit, že nelze pracovat bez finanční odměny. Velmi dobře víte, že vždy se snažím pracovat poctivě a spravedlivě, neboť podlost, nepravosti i zneužívání nepatří do mého rejstříku. I z tohoto důvodu jsem někdy tvrdá, ale musíte tohle chápat. Pokud si přejeme čistě a dobře pokračovat je nutné správně a dobře pracovat.

S úctou k Vám posílám andělské pozdravení a velmi se na Vás těším.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 9. 8. 2016

JANA LYSOŇKOVÁ – VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Krásné vánoce roku 2016 – kdy nás Boží devítkou doprovází v páté dimenzi Zlatého věku pod Ježíšovými zlatými paprsky září, abychom vstoupili do zklidňujícího období a pokračovali v roce 2017, který pod svou počáteční jedničkou nové změny nám přináší.

Prosím přijměte i mé skromné přání, neboť jej vnímám od Boha i andělů jako požehnání.

Zapalte prosím posvátnou bílou svíci pro tento hmotný svět, aby všechny duše se mohli připojit a na nové obnově podílet.

Otec nebeský i andělé si přejí, abyste v této krásné vánoční době, láskou se naplnili a své srdce i vědomí radosti otevřeli. Do svého vědomí přijměte krásný cit, neboť je cenností našeho života a pomůže nám vše naplnit. Neobávejte se stísněnosti a bolesti této negativní přechodné současné rychlé doby, která nás zaplavuje nespokojeností, neklidem i spěchem. Je jen součástí daného přechodného období. Snažte se vše tvořit čistě a laskavě, aby vaše úsilí působilo bez tlaku a násilí, tím poznáte krásné energie již současného období. Více již nevstřebávejte neklid a spěch, neboť je naší zkouškou dalších let. Ukažte, že jste klidné a krásné děti Boží, zářící láskou, něhou, pochopením i upřímností. Sami poznáte v současné době, že jste čistí i svobodní, jen se prosím na chvíli zastavte a vnímejte vše. Když se zadíváte čistým laskavým pohledem, poznáte sami, že tlak či nekorektní chování některých duší jest jenom zloba jich samotných v obleku starých emocí. Nepodléhejte jejich ovlivnění, neboť jsou to stupínky nízkých energií. Vaše duše i srdce naplněné harmonií i klidem všechny vás vedou, abyste své poznání a blahodárné energie vysílali až do dálek celým současným světem všem ostatním. Přijměte radost i porozumění jeden k druhému, ať vaše čisté myšlenky můžou společně splynout a do nové doby vás přijmout. Již spoustu zářících duší nyní chápe, že není jen hmotný svět, ve kterém leč nyní prozatím žijeme. Pro mnohé duše však prozatím důležitý jest. Je sice smutné, že mnozí se do něj přišli jen uschovat, neboť svoji radost, pokoru i ctnost se obávají ukázat. Však vy ostatní si předáváte nádhernou pochodeň krásných vyslaných čistých přání, plné laskavých myšlenek, míru i klidu a sami již poznáte, že to jest pravé Boží poselství i požehnání. Za pomoci Boha i andělů, ale i našim vlastním přičiněním. Vše zvládneme bez emocí, zloby i bolesti našich fyzických těl, neboť je to jen důležitá fáze všech duší, aby jsme přešli bez úhony a ukončili starý svět. Přidáváme se tak čistí k nastávajícímu novému zrození.

Tímto přijměte mé skromné přání, neboť jen na každém z nás se otevírá nová cesta poznání.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vám všem Vaše Jana Lysoňková, Turzová

  1. 12. 2016

Rok 2015

Požehnané velikonoce 2015

 

Přichází Bohem požehnané Velikonoční svátky.

 

Oslovuji Vás všechny s velkou láskou v srdci a s hlubokou úctou i pokorou. V tomto nádherném období Velikonočních svátků, je i mým upřímným přáním, potěšit Vaše ustarané a ubolené srdce   i Vaše vědomí. Přeji si, aby při čtení mých řádků jste najednou pocítili krásné hřejivé pohlazení a uvolnění celého Vašeho těla od stresů a bolesti svalů, které Vám mnohým, tak jak mi sdělujete, nedovolují být v klidu, zasahují i Vaše vědomí, které Vám navozuje úzkost a strach. Vždy se Vám snažím vysvětlit, jak zdoláte tyhle obtíže a rozhostíte v sobě pocit klidu a lásky.

I tohle přicházející krásné období nám přináší něžné uvědomění a uvolnění ze znovuvzkříšení Ježíše Krista. Jeho nádherné světelné energie, které jsou k nám vysílány, jako Božská mana ze Zlatého poháru, nás naplní nekonečným milosrdenstvím. V dávných dobách kdy žil Ježíš jako my všichni zemským životem, všem poskytoval ctěné a moudré učení. Uzdravoval naše ubolené fyzické těla i duše potřísněné a zasažené zlobou  a   negativním působením. Přesto, že jeho neskonalá moudrost a obětavost poskytovala všem cenné učení, našli se i jedinci, kteří nesnesli jeho čistou oddanost. To byl důvod nedůstojného rozhodnutí připravit ho v mladém věku o jeho život. Ježíš však nikdy nezahořkl nad ubohou slabostí a obětoval se za nás. Možná je mi jen někdy líto, že někteří dodnes nedokážou pochopit a přiznat, že žil i když krátce, ale jako my všichni nyní. Měl svou rodinu a ukazoval nám, kde jsou ty správné hodnoty života a jak je moudré v lásce žít.

Ti co vědí, nemluví o jeho rodinném životě, ale tím popírají jeho pokrevní linii. Nepíši tyhle řádky jen těm, kteří vnímají hlubokou víru v něj i v Boha, ale i těm, kteří ještě nejsou schopni svým vědomím, tyhle hodnoty pochopit. Nastane čas osvícení i jejich duší, kdy po té pochopí, že všichni jsme na jedné lodi tedy děti Boží. Každý z nás musí duchovně vyzrát, aby mohl chápat  i   vnímat svatou pravdu. Z tohoto důvodu respektujeme  i jiné území – tedy kontinenty, které uznávají své představitele – tedy jiné Božství, neboť tím je pro ně tvořena jejich posvátnost. Je jedno na jakém území žijí. Důležité je uznávat moudrost, ctnost, lásku a hodnotu lidské duše i ducha, neboť ve všech nás proudí neskonalé posvátné Božství. Vstup do posvátného jara 23. 3. 2015 nám přináší vnitřní osvobození, abychom naplno mohli vstoupit do duchovního světa a tím chápat všechny nynější události, které se dějí i v našem vědomí i fyzických tělech. Sami můžete sledovat vzestup energií, které překódovávají naše fyzická těla, abychom dosáhli větší duchovní úrovně. Popisovala jsem Vám i v mých knihách, že přijde čas, kdy spoustu duší vstoupí do vyšší duchovní dimenze – tedy můžeme mít pocit, že vědomím jste v nebi a nohama pevně zakotveni v Matce zemi. Postup vyzrálosti duší je pomalý, ale správný, neboť těm co nenáleží tyhle vjemy vnímat si budou muset ještě počkat, poněvadž nestojíme všichni na stejné duchovní úrovni. Samozřejmě, že k těmto událostem přispěla i magická posvátnost vesmírného úkazu zatmění slunce, které posunulo změny a vývoj událostí do výše Božské dimenze. Tento významný bod dění se zopakuje až za 5 000 let. Nastoupil však řád, kterým i vesmírné planety, tedy i jiné světy, nám dávají na vědomí, že postupem času i na naší Matce zemi nastoupí jiný pořádek.

Zmiňovala jsem se, že Matka země ještě nedokončila své pročištění a uzavření historicky zasažených negativních míst. Tyto území v minulosti byly součástí bojů, válečných tažení a magického prokletí, ale i potřísněny zákeřnými nemocemi. Zlá vůle nadvlády a mamonu některých velmocí, které si chtěli přivlastnit území.

Dotazujete se mně na dění a události, které se odehrávají nyní. Pokusím se Vám podat jen pár střípků, abyste dokázali nahlédnout za závoj dění. Již v roce 2012 jsem Vám vysvětlovala co pro nás znamená setrvávání v Evropské unii. Spoustu Vás ví, že Amerika již procházela krizí a tím docházelo k seskupování jiných států, kterým byla slibována pomoc a spojenectví. Ovšem pravda je jiná. Zničení a vydrancování těchto zemí, připravení je o veškeré finanční prostředky, ale i diktát, který museli přijmout. Přímé příkazy co můžou a nesmí. Obyvatelé těchto států se najednou diví, že nevlastní vůbec nic. Jejich vybudované zázemí předešlými generacemi je pryč. Všechny tyhle země se dnes dostávají do problémů, aby vůbec uživili své obyvatelstvo. I tohle vede k provokacím velmoci Ruska, aby samozřejmě vina padla na jiné hlavy. Ruské obyvatelstvo je zvyklé přežít i při minimu, což o Americe a bohatém impériu se říci nedá. Dalo by se podotknout, že karty jsou rozdány. I Německo nám ukazuje svůj postoj. Divíte se z jakého důvodu nastavilo zpoplatnění svých silnic a dálnic.

Ovšem nesmíme zapomínat, že jsou zde ještě události, které sehrají významnou roli v celém dění světa. Nepohrdejme Božskými silami. Již jsem se zmiňovala o změnách Matky země – tedy přírodních jevech. Propady půdy, sopeční výbuchy, které taktéž změní celkovou polohu území. Poseidon vládce moří nám taktéž ještě ukáže svoji sílu, zaplavením některých území, aby v konečné fázi zbohatlíci, kteří budovali své impérium nebyli sami donuceni žít v jiné části světa a přijmout tak podmínky na které ani nepomysleli.

Jsem přesvědčena, že východ má velmi velkou šanci se vzchopit a zbudovat nové území. Po těchto událostech již nikdo nebude pochybovat o boží spravedlnosti. Postup dalších událostí a  nové informace Vám popíši až v další mé knize. Nyní konečně můžete chápat má slova, kdy mluvím i píši o obnově naší drahé Matce zemi, našich dětech a dalších generacích.

Podporujme Lásku, úctu a všechny hodnoty, které máme všichni v našich rukou a v sobě, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Nezapomínejte, že naše čisté myšlení je velká síla moci.

       S velkou láskou v srdci  a   z hlubokou úctou k Vám všem

       Vaše Jana Lysoňková.

 

Křižanovice u Vyškova

Dne 31. 3. 2015

 

 

Duchovní vzestup 2015

 

Duchovní vzestup nám přináší velkou naději.

 

Mí Drazí.

 

Oslovuji Vás vždy v období kdy vidím jak se probouzíte a s vděčností začínáte přijímat Božské osvícení a novou duchovní cestu. Vždy trpělivě čekám až sami začínáte vědomě i nevědomě chápat, že tohle je jediná cesta po které máme kráčet, abychom dospěli se všemi společenstvími k jednotě duchovního světa, našich cenných životů i k zachování naší krásné matky Země. Popisovala jsem Vám v mých knihách či článcích období, nového zrodu. V roce 2012 pro Vás bylo ještě těžké chápat události tohoto krásného nebeského vstupu, neboť přetrvávala pro spoustu z Vás nedýchatelná doba, obalená chapadly negativních energií a hrubohmotou. Avšak později jste začali vnímat, že dnem 21. 12. 2012 jste konečně se probudili a tím dokázali, že si přejete uchopit nádherné příležitosti rozvoje a růstu našich duší. Tím se připojujete vědomě k vysoké duchovní moudrosti. Uvědomujete si, že kdybychom vedli kolektivní vědomí do pochybování a beznaděje, uvrhli bychom své hodnoty duše a tedy i náš krásný svět do opětovného zániku. Velmi mě těší, když vidím Váš duchovní posun, který Vás podporuje v pokračování, abyste nezůstali stát. Všem se Vám rozsvěcují ve světelnou plejádu nádherných barev Vaše aury, které světelně čistě září do vysokých dimenzí. Dokážete si udržovat kladné a čisté myšlení již delší dobu. Nebráníte se novému osvícení a vznešeným myšlenkám, neboť bez nich, by jste nedokázali pokračovat dál. Do svého vědomí konečně vpouštíte duchovní osvícení, tedy stav bytí v němž se z velké části spoustu duší postupem času stáváte pokornými, soběstačnými a vše chápajícími. Vysoce frekvenční energie, které přicházejí Vás všechny posunují do osvícení – tedy nového duchovního světa, ve kterém již některé staré duše žili. Ostatním duším je poskytována moudrost a možnost pomalého otevírání vyšších spirituálních čaker, které jsou základem a nedílnou součástí duchovního světa.

Procházení této transformace dokážou nejvíce chápat bíle již intuitivně rozvinuté duše, ale i světle šedé, neboť v této době jsou naladěné na vyšší frekvence. Zmiňovala jsem, že tohle období, které na sobě nyní pociťujeme již nastoupilo a bude pokračovat dál. Nyní všichni svým vědomím jste připojeni k nebeské zářivé energii, ale fyzickým tělem tedy nohama pevně ukotveni k matce Zemi. Tento obrovský frekvenční posun je nesmírně důležitý pro náš vzestup. Naše duše i vědomí stoupají do světelných výšin, ovšem naše fyzická těla se překódovávají, aby se vše dokázalo propojit.

Kladla jsem Vám na srdce, že nejdůležitější je se naučit žít s čistými úmysly v plném zaujetí. Postupem času se budete snažit každým okamžikem posilovat svoji vnitřní energii, abyste v téhle době, pro spoustu z Vás tolik potřebné, si sami nezapříčinili uzavření čaker, které již nyní máte otevřené. Zmiňovala jsem Vám skladby duší, které začínají sami na sobě velmi intenzivně pracovat – tedy podstupují osvícení, aby později dokázali pomáhat všem ostatním vstoupit do páté dimenze Zlatého věku, který moudře s nadějí čekal na naše probuzení. Tyhle intuitivně vyzrálé duše Vás učí jak máte přistupovat k hodnocení svých myšlenek, ale i slov velmi citlivě a jemně, neboť dobře vědí, že energetická síla, kterou vkládáme všichni společně, má velký telepatický rozsah.

Rok 2013 a 2014 Vám všem přinesl učení a hodnocení všech životních situací, kterým jste byli vystaveni. Větší uvolnění Vašeho strnulého myšlení přináší otevřenější posun od data 23. 3. 2015. Mnoho z Vás pociťuje uvolnění mysli a klid. Duše, které na novou cestu teprve nastupují, musí se nejdříve naučit citlivě vnímat sami v sobě výsostné laskavé božství a dovolit tak svému intuitivnímu vnímání snímat rozsah duchovního dění, aby se dokázali naladit a vnímat nejen své anděle strážné, ale i všechny ostatní světelné bytosti a bytosti všech živlů, neboť všichni společně se podílíme na obnově duchovního světa.

V této, pro mnohé duše nové osvícené době, nebude ještě jednoduché zvládnout strach, úzkost a obavy z nové cesty, která nám otevřela svou náruč. Velmi si však přeji, abyste pochopili, že je to velmi důležitý proces, který musíme zvládnout, protože spoustu z Vás nemají dořešené karmické dluhy, nejen své minulosti, ale i vyrovnání rodového kmene, kdy jako duše jste se narodili do rodin, které Vás nepřijali s vlídností a úctou, ale naopak s přílišnou tvrdostí a necitelným přístupem. Při našich setkáních Vám Vysvětluji spoustu spojení i s ostatními dušemi, abyste vše pochopili, správně zhodnotili a pokročili na své cestě dál. Mnozí začínáte být připraveni přijmout daleko větší úkoly a zodpovědnost, na které by jste si dříve netroufli. Věřím, že i ty duše, které se ještě budou potýkat s pochybnostmi jakéhokoli rázu – vztahů v partnerství, na pracovišti či s rodinnými příslušníky, v konečné fázi vše zvládnou. Mým přáním je, abyste se vždy zastavili, uvolnili svoji zasaženou mysl a používali poselství, pomoc a ochrany, které nás ve správnou dobu posílí. Pokud Vám situace dovoluje zapalte svíci. Bílou a fialovou pro nový věk a růžovou nebo červenou pro své zklidnění a vnitro.

poproste archanděla Gabriela, aby Vám pomohl otevřít Vaše srdce, abyste jej uvolnili a uvedli do rovnováhy. Pocítíte osvícení, čistotu a požehnání. Naplněni láskyplným klidem nebudou Vaše myšlenky mít tak tíživou váhu a zobrazí se Vám najednou jemnější řešení. Spoustu z Vás dokáže již používat ochranu, kterou jsem Vám popisovala ve své knize „Proč jsme tady 3“. Naučili jste se pracovat a uvolnit proudící světlo – zlatý déšť z Ježíšova zlatého poháru. Tak jak mi sdělujete, nejen že oblaží vaše tělo, ale i duši a vloží Vám krásný vjem a náhled na otázky, s kterými si nevíte rady. Snažte se několikrát vstoupit do očistné meditace a dokážete zvládat všechny překážky, které se Vám postaví do cesty. Můžete archanděla poprosit, aby Vám pomohl udržet kladný pocit co nejdéle a pokud budete potřebovat, aby se vždy k Vám připojil. Nezapomeňte za dané dary poděkovat. Neobávejte se spolupracovat i s anděly vyššího řádu, neboť při tomto spojení se nemusíte obávat vstupu negativních bytostí či duší. V mé další knize či článcích Vám budu popisovat dané události jak budou následovat, abyste čistě v klidu a láskyplně dokázali pohlížet na životy, které zde žijeme, ale neopomněli při tom, rozvíjet svoji vědomou mysl, duchovní cestu a svoji duši.

Až postoupíme a budeme zvládat všechny vjemy vědomí, můžeme všichni společně pracovat na změnách našich životů. Tímto způsobem se propojí duše celého světa a nebudou se nadále obávat nečestného jednání, ekonomických propadů, válek nebo neočekávaných nepříjemných událostí. Věřte, že tahle síla nás povede změnami k nadějnému osvícení našich životů.

Jsem velmi potěšena Vašim kladným přístupem, kdy všichni společně začínáme tvořit nový svět.

 

S velkou láskou v srdci a úctou k Vám

Vaše Jana Lysoňková

Křižanovice u Vyškova

Dne 20. 4. 2015

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,- 

 

 

Vstup do páté dimenze 2015

 

Vstup do páté dimenze Zlatého věku nás podrobuje mnoha zkouškám.

 

Mí Drazí!

 

Oslovuji Vás vždy, kdy nastává správný čas Vás nejen potěšit, ale i s radostí v mé duši ocenit kolik Vás lidí – tedy duší velmi dobře postupuje na své duchovní cestě, tedy svém duchovním růstu. V mých knihách i v článcích Vám vždy popisuji události, které musí nastat na naší matce Zemi, abychom ukázali, jak hodláme nadále pokračovat v našich životech. Někteří z Vás iv dnešní době ještě dokážete oddělovat duchovní život – tím duchovní potenciál od života zde na matce Zemi. V této době všichni velmi dobře víte, že Bůh stvořil všechny světy i jiné galaxie i dimenze v rovnováze. Každý z nich nese pól bílé magie – čisté energie a pól černé magie – negativní energie. Vytvořil je v rovnováze, neboť velmi dobře věděl, že mi lidé – tedy duše budeme v určitých obdobích ovlivňovat buď jednu, nebo druhou část naším konáním. Tímto nám dal dar svobodné vůle a svobodného rozhodnutí, abychom se naučili o svých životech rozhodovat. Spoustu z Vás v dnešní době intuitivních a vyspělých duší tuhle rovnováhu již velmi dobře chápe. Toto poznání nás provází učením, abychom se uměli v určitých situacích správně zamyslet a rozhodnout. Dobře věděl, že bez osobního poznání se nepoučíme, ale taky ničeho nedosáhneme a nikam nedospějeme. Od některých z Vás ještě občas zaslechnu, když popisuji, nebo mluvím o Bohu a andělích, že z jakého důvodu nám nepomůžou a dovolí situace, které prožíváme například v této době a ztrpčují nám náš život. Ovšem my nesmíme zapomenout, že jsme dostali dar svobodného rozhodnutí a na nás je jak s bohatstvím naší matky Země budeme nakládat a jak si ho budeme vážit, abychom dospěli k vysoké moudrosti. Tímto vyjádřením máte odpověď velmi jednoduchou. To co si zde na zemské dimenzi nadrobíme, to si také sami budeme muset uklidit. Krásný obraz života každého z nás.

V této dané době tak jak popisuji v mých knihách, se dostáváme do vysokých zkoušek současného období, které započalo již dříve. V předešlých letech jsme vstoupili do třetí dimenze současného světa od roku 1980. Spoustu z Vás se začalo duchovně velmi rozvíjet i když ne všichni současně. Z tohoto důvodu reakce a chápání určitých událostí je rozdílné. V daném období větší část států našeho současného světa se začala pomalým vývojem zamýšlet nad tehdejším řízením dané doby. Začala se zvedat vysoká hladina nespokojenosti a pocit nesvobody, útlaku, který nás pomalu posouval až do roku 1989. Spousta obyvatel několika států si začalo uvědomovat svázanost a nesvobodu tehdejšího období. V té době i dosavadní politický režim vnímal neudržitelnou situaci, která povede k nepokojům, neboť si lidé – tedy duše budou žádat docela jiné zřízení. Svobodnější život, volnost bez diktátu, aby si konečně více sami mohli rozhodovat o svém zajištění, cestování a výdělcích. Třetí dimenze nám otevřela možnost změn, převratu, větší svobody a zabezpečení. Ovšem na druhou stranu zamlžila spoustě duším vnímání a rozvoj v duchovním růstu a spoustu nás zapomnělo zůstat stát nohama na zemi. Většina lidí – tedy duší se velmi rychle začali zabývat hmotnými statky- penězi s možností co si můžou za ně pořídit a dopřát. Jednoduše řečeno být svými pány a žít život tak jak se komu líbí.

Tak jak se jednoduše říká, peníze jsou svoboda, ale zlý pán. V dnešní době, kdy konečně začínáte vnímat úplně jiné hodnoty, dalo by se tohle období popsat jako zlaté pozlátko. V tuto dobu se ukázala zastřená naše mysl – tedy nevnímání skutečné krásy přírody, zapomněli jsme na svou historii, která nám vždy podávala cenné ponaučení našich předešlých generací, ctnost a vážnost, která dříve v každé duši byla zakořeněna. Je velmi smutné vidět, když lidé – duše začnou opomíjet svoji zemi – její identitu, ve které se zrodili a kde mají své kořeny. Stačí jen střípek náhledu historie, co do posvátné koruny vložil Karel IV. a jak si vážil naší České země. Je sice pravdou, že andělské síly nás neopustili ani v této dané době, neboť spoustě duším dali dar, který je vedle k vynálezům a novým objevům. Tyhle poklady nám pomohli postoupit do vyspělejší doby a vytvořil špičkovou techniku. Kdybychom tyhle hodnoty použili pro naše dobro, vedli by nás k lepšímu rozvoji našeho světa. Ovšem stal se opak. Dar jsme mnozí použili pro zisk, mamonu, obohacování a bohužel i ničení a zabíjení živých organismů.

Tahle doba ukazuje i přemýšlení zástupců několika států – politiků, kteří nás vedli ke společnému hospodářství, aby byla vytvořena společná Evropská unie. V této době každá duše má již dost zkušeností a inteligence, aby jsme dokázali vnímat co správné je a co není. Tyhle události a spoustu dalších jsou nám podávány na zvážení nad svými životy, přemýšlením nad svými dětmi budoucími generacemi.

Musíme pochopit, co je nám ukazováno vyústěním situace, která ukazuje zatížení našich národů Muslimskými „uprchlíky“. Jestli je správné rozhodnutí představitelů Evropské unie, když zatíží národy zemí Evropy, což povede k destabilitě daných národů, ale i ekonomického směru. Na jedné straně nikdo z nás nechce být rasista, ale na druhé straně nelze tuhle neúnosnou situaci zvládnout tím, že je jednoduše přijmeme do svých národů – tedy zemí. Z tohoto důvodu se rychle dokázala probudit i Visegrádská čtyřka, která vyjádřila svůj postoj a možné obavy.

Pokud budou nadále vyvíjeny tendence násilnosti, diktátu, abysme se všichni podrobili nařízení Evropské unie, vracíme se zpět do 80. let. Danou situaci lze přece řešit jiným způsobem. Pomocí uprchlíkům jak ekonomicky, finančně, humanitárně či jakkoliv se vrátit na své území. Pomoci jim nastolit pořádek, aby žili v dané identitě, kde se narodili jako duše. Přejí si žít v demokracii, tím nemůžou nikoho ohrožovat, ale naopak jim ji je zapotřebí pomoci vytvořit. Jsem přesvědčena, že v současné situaci a dění sehrají svoji roli i státy jiných národů, které si přejí řád a pořádek. Jiná cesta není.

Pátá dimenze Zlatého věku nás vede, abychom všichni hájili své území a národ, kde jsme se zrodili. Neměli bychom rozlišovat do budoucna, jestli někdo žije v socialistickém, kapitalistickém či demokratickém zřízení, ale naopak najít společnou cestu respektu, obchodu a pomoci jeden druhému. Matka Země již nebude nadále tolerovat naše znevažování, devastaci a ničení, které nic dobrého nepřináší. I ona nás přinutí přemýšlet o našich životech a dalším pokračování naší civilizace. O dalších událostech se budu zmiňovat v nové knize.

 

Klid v duši, s velkou láskou v srdci a úctou

Vaše Jana Lysoňková

Křižanovice dne 27. 9. 2015.

 

Pokud máte zájem, můžete si knihy objednat na dobírku: 

„Proč jsme tady 1“                           300,-                               Jana Lysoňková

„Proč jsme tady 2“                           300,-                               Křižanovice č. 21

„Proč jsme tady 3“                           400,-                               682 01 Vyškov

Pokud se rozhodnete pro objednání všech tří knih                     tel.: +420 602 562 733

můžete získat slevu 200,- 

 

 

Požehnané vánoce 2015

 

Požehnané vánoce v páté dimenzi Zlatého věku v roce 2015 a klidný vstup do roku 2016, který nám přináší požehnaná devítka.

 

Mým přáním je, abyste v tuto dobu všichni v sobě rozhostili nádherný pocit lásky, klidu, štěstí a taktéž i celému vašemu okolí touto energií i své děti pohladili. Přijměte tak Boží paprsek vyslaný, který nám přináší laskavou energii požehnání.

Připojte se prosím k mému poselství.

V mém poselství je dána prosba za nás všechny duše andělskému chóru i jiných civilizacím, které s námi společně vesmír sdílejí. My všichni prosíme o připojení k našim modlitbám všechny světelné i živlové bytosti, taktéž i Boží zástupce anděle i archanděle ze světelné nebeské sféry. Tímto se spojíme s vesmírnou nebeskou energií v krásnou společnou harmonii. Ať dokážeme s láskou spojit se s Otcem Nebeským, Bohem stvořitelem i ostatními našimi nebeskými ochránci i učiteli. To jest přání nás všech.

Serafíni krásní, zářiví, vy bytosti nádherné světelné ať v této době láska vaše nám všem duším mysl prozáří i srdce naše oblaží.

Cherubíni mocní, kteří strážíte božskou sféru i tvář ať nám všem duším zde na matce Zemi postavíte hněvu a veškeré případné zášti pevnou hráz.

Trůnové silní nám duším všem oporou buďte v této nové leč nebeské době, učte nás všechny duše ustát jakékoli překážky i zkoušky a s velkou trpělivostí nás provázejte.

Panstva vy naši vůdci skuteční, chraňte naši pravdu, veďte nás ať naše konání, činy i čistota dosáhne opět zářivý lesk do Zlatého věku všech dalších let.

Cnostné mocnosti vytvořte velké světelné ochranné kruhy pro nás duše, které jsme v tomto čase zde, ať zvládneme všechny životní bouře zde na naší matce Zemi.

Cnosti zázračné vždy po našem boku nás všech duší stůjte a s pomocí živlů v našem díle nám výsostně uspět pomáhejte.

Knížectva, obnovu a Božskou lásku posílejte celým našim světem, žehnejte prosím nám vašim dětem.

Archandělé čistí a slavní, veďte nás světlem svým ať láskou, mírem a klidem se naplní všechny naše dny.

Andělé strážní a všichni z nebeské sféry seslaní buďte nám oporou a světlem všech našich dalších dní.

Ať Zlatý věk pod Ježíšovým světlem ozáří a posílí naši pokoru a ctnost.

Ať naše vědomí se klidem naplní, tím i naše mysl zaplaví laskavé telepatické spojení nejméně na stovky dalších let.

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vaše Jana Lysoňková

Dne 21. 12. 2015              Křižanovice u Vyškova.

Rok 2014

Co dál 2014

 

Mí Drazí!

 

S velkou láskou v srdci a s hlubokou úctou Vás všechny vždy oslovuji, kdy přichází čas, abych Vám odpověděla na otázky, které Vás trápí a nedají spát, neboť Vaše vědomí je zasaženo útrapami každodenního života, co bude následovat dál. Ráda bych vyslovila slova, abyste nezoufali i když nynější doba Vám přináší neskonalé starosti a obavy o svoje rodiny a zabezpečení.

Vstoupili jsme do meziobdobí, které následovat musí, aby se vytvořil čas, kdy zemská dimenze se opět přetváří, aby mohla přinést pro nás všechny opět své ovoce. Tak jak jsem již popisovala v mé knize nastupující události, pomalu jedna za druhou se začínají ukazovat. Nese název „Proč jsme tady 2“. Zmínila jsem se zde, že matka Země bude měnit celkové své podloží, tedy i změny části kontinentů, na kterých se bude podílet příroda sama. Popisovala jsem Vám kam musí doba dospět, aby dosáhla fázi, kdy každý stát se bude opět zamýšlet nad svou vlastní zemí, lidem, postoupností historie, svého území a přírodního bohatství. Tak jak jsem se před nějakým časem vyjadřovala k Řecku, nyní nastoupilo Rusko, které stojí před úkolem znovu obnovy. Budou se snažit zachovat si své podloží, národ a uhájit své přírodní bohatství, aby nedošlo ke ztrátě svého území a za nějakou dobu začnou přemýšlet o téhle otázce všechny státy. I my jsme si zvolili vládu, která se podílí na uhájení svobody, zachování míru a dlouho popisované demokracii. Ovšem já bych podotkla, že jen čas ukáže jestli je moudré nyní, zasahovat do chodu událostí, anebo moudře posečkat a vrátit se k myšlence k znovu vytvoření národů, tak jak celému světu náleží. Tím nechci říci, že nechápu, ale naopak soucítím s těmi, kterých se momentálně události dotýkají, neboť ekonomická forma          placení pro spoustu jednotlivců začíná být neúnosná. Těmito slovy vyjadřuji i přání, aby se vůdčí elity zamysleli nad chudými masami, protože sdílíme všichni stejnou životní pouť.

K této vzácné skutečnosti dospěli i staré zaniklé civilizace. Jsem přesvědčená, že Boží moudrost – tedy náš stvořitel, který nám dal do vínku svobodu a svobodné rozhodnutí, náš svět vede velmi moudře. Dává nám čas a prostor až sami všichni pochopíme, co jest pro nás moudré a zvolíme si tu správnou cestu, po které se máme ubírat. Po tisíciletí staří zasvěcenci prastaré moudro ctili a uchovávali vznešené ponaučení pro lidstvo. Již dříve jsem se zmiňovala o říši Mayů, ale i svobodných Zednářů i Templářů samozřejmě v bílé lóži i jiné jako např. Freud, Jung, Jana z Arku, Svatý grál a spousty ostatních. Dobře věděli, že přijde tenhle čas znovuzrození matky Země, aby se změnila, ale nezanikla. Jen hlupák by opomíjel prastará moudra, které nám ukazují vše vzácnou klenotnici pravdy a lásky, která musí opět nastoupit, až přijde ten správný čas, který se skrývá jen v nás, neboť zemská dimenze se řídí časem a prostorem. Tedy bude záležet jen na nás jestli budeme negativním duším dávat naše drahocenné energie a bez ponaučení je podporovat. Přichází čas, kdy každý z nás by měl nastoupit cestu čisté lásky, moudra a odpuštění. Pokud tohle dokážeme o to rychleji bude náš krásný svět postupovat k čistějším změnám a nám poskytne lepší, svobodnější život i budoucnost. Už se nezdráhejme moudrému pochopení a cesty vpřed. Náš milostivý stvořitel Bůh, bude nad námi držet ochrannou ruku, ale nebude zasahovat do našeho svobodného rozhodnutí.

V období ukřižování Ježíše Krista, bůh byl rozhořčen nad zpupností a chováním lidských duší, které sám stvořil. Ovšem nezapomeňme na Ježíšova moudrá slova, které vyslovil když byl ukřižován, „Otče odpusť jim, neboť nevědí co činí.“. Tím bych ráda připomněla Velikonoční znovuvzkříšení, kterým jsme nedávno prošli. Úžasná pravdivá a moudrá slova Ježíšova neskonalého milosrdenství, byla tímto vyjádřena, neboť každá duše musí svobodně, až se rozhodne, zvládnout své duchovní učení a duchovní vývoj, aby dosáhla moudrosti. Je nutné si vážit své matky Země, na kterou se neustále reinkarnujeme. Nesmíme opomíjet, že je živitelkou nejen nás duší – tedy všech lidí, ale i všeho stvoření, které na zemi existuje. Spoustu z Vás tak jak jsem se již zmiňovala, postoupilo do páté dimenze Zlatého věku, kdy jste byli obdarováni Zlatou pečetí – tedy Kristovým zlatým proudem světelné ochrany, která na Vás neustále láskyplně proudí ze zlatého Kristova poháru. Sami můžete vnímat velkou ochranu a posílení svého vědomí. Vnímám úžasnou energetickou podporu, proudící i ze zaniklých předešlých vyspělých světů, které nám podávají moudré ponaučení, neboť poznali cennou pravdu, která mohla mnohokráte zachránit jejich civilizace. Po spoustu tisíciletí hájili svatou pravdu silou, což se ukázalo, že síla bílých duší a síla černých duší vytvoří opět sílu, která se energeticky přetvoří na ego, mamon, nesoudnost a nepravost. Tím Vás upozorňují a poskytují Vám novou myšlenku, že jen oddaností, úctou, odpuštěním a láskou lze vše zvládnout čistou cestou proti, které negativní působení energií nic nezmůže. Už se nezdráhejme moudrému učení starých věků. Každý z nás svůj duchovní stupeň moudrosti, inteligence a tím by měl přispět k znovu vytvoření čistého věku našeho světa, tedy vývoje národů do budoucnosti.

Spoustu nových náhledů a poznání Vám přináším i v mé vydané další knize, „Proč jsme tady 3“. Tato kniha Vás nasměruje k přehodnocení starých karmických záležitostí a vede Vás k novému zamyšlení, jakou úlohu toho dosavadního života nesete a jaké ponaučení je Vám ukázáno do budoucnosti. Naleznete zde i odpovědi na Vaše otázky, které mnohdy proudí Vaší myslí jako poutník hledající živou vodu. Načerpejte novou čistou energii, která Vás blahodárně naplní lásky plným pohlazením, které se Vám snažím vždy ve svých dílech sdělit.

 

S velkou láskou v srdci a hlubokou úctou k Vám všem                                   

 

Vaše Jana Lysoňková.                        

 

Křižanovice u Vyškova

Dne 8. května 2014

 

 

Požehnané vánoce 2014

 

Požehnané vánoce v páté dimenzi Zlatého věku a šťastný Nový rok.

 

Přijměte prosím Bohem požehnané, lásky plné vánoce a šťastné vykročení do Nového roku 2015, který nám otevře svoji náruč, posílí nás čistou a novou energií, která Vám mnohým otevírá novou cestu.

Oslovuji Vás mí nejdražší v tomto krásném vánočním čase z mého upřímného a láskyplného srdce. A věřte, že velmi dobře chápu Vaše bolesti a mnohdy zoufání. Mým přáním je, abyste se všichni na malou chvíli zastavili a vnímali přicházející čas a nechali své vědomí prostoupit nádhernou blahodárnou energií. Dovolte sami sobě a přijměte čisté a lásky plné pohlazení, které Vás na chvíli potěší nádherným pocitem klidu a štěstí. V tomto čase již mnozí z Vás dokáží přijímat nádherné pocity a pohlazení čistých posilujících energií ze Zlatého Ježíšova poháru. Je pochopitelné, že v této nové době páté dimenze Zlatého věku je Váš pocitový instinkt natolik zasažen mnohdy bolestí, slabostí vašeho fyzického těla a ve vašem vědomí se Vám promítají mnohé bolesti až negativní myšlenky, které jsou pro mnohé z Vás někdy těžce zvladatelné. Pokaždé Vám připomínám, že je jen na Vás samotných jak se dalece necháte ovlivňovat těmito emocemi, neboť jsou součástí našich karmických životů, pozůstatků událostí, které mnohdy až příliš dlouho necháváte proudit ve svém vědomí i mysli. Mnoho z Vás již dlouhou dobu nabádám, abyste ponechali bolestivé myšlenky odplout, rozsvítili sami v sobě nádherné zlaté životadárné paprsky a více se nenechali ovlivňovat Vaší již starou ukončenou minulostí.

Přichází čas obnovy a krásného čistějšího postupování nejen v našem myšlení, ale i v novém přístupu a chování. Musíte si konečně rozlišit události, které nejsou již součástí Vašich duší a tím Vám již, nemají nadále vstupovat do Vašeho vědomí a ani životních událostí. Naopak, ale přichází čas se naučit a pochopit, že i ze špatných prožitků i událostí, lze najít poklady cenného ponaučení, protože jen tímto způsobem se duše rozvíjí, učí a pokračuje na své duchovní cestě. Je to velké pochopení a ponaučení, které nás vždy opět postaví na nohy. Od Vás mých drahých klientů mnohdy slýchám jakými problémy musíte procházet a mnohdy máte pocit jako kdyby jste chodili v jednom kruhu neustále dokola. I když musím s velkou radostí oznámit, že spoustu Vás dozrává do vyššího stupně vnímání, dokážete zvládat veškeré dění ve vlastních životech a prociťujete nádhernou energii, která na nás proudí z Kristova Zlatého poháru. Je nutné uzavřít staré myšlení, náhledy a bez obav vstoupit budoucnosti vstříc do nového věku.

Píši Vám i v mých knihách, že Matka Země se bude i nadále pročišťovat a měnit. Je nutné, aby pročistila všechny negativní oblasti a z tohoto důvodu se dějí události, které se dozvídáme. Popisovala jsem Vám změny území, propady půdy, přílivy dešťů, tedy celkové proměny naší celé země. Možná jste mně někteří hned nepochopili, ale věřte, že musíme vše přijmout z velkou pokorou, neboť Matka Země je naší živitelkou a mi všichni si jí musíme vážit, za její dary, kterými nás obdarovává. Sama si zjedná pořádek, který je nutný k obnově a zachování životadárné zemské podstaty i pro naše životy a nejen tyhle přírodní události nám ukazují cestu. Tak jak jsem se zmínila o změnách země, vojenských ohniskách i o ekonomických propadech. Ten kdo čte mé knihy, které jsem Vám dala k dispozici s možností si je objednat přes Internet, ví co bude následovat dál. Ty duše, které se ještě nezajímají o tyto události, mi je jich tím trochu líto. Věřím však, že přijde čas kdy sami pochopí, nebo díky ostatním duším, jednou taktéž na tuhle cestu se dopracují. I toto byl jeden z důvodů, kdy jsem se rozhodla za Vás kandidovat na prezidenta této krásné země, aby jste pochopili, že nic ztraceno není. Snažila jsem se i v této těžké době Vám otevřít srdce, aby jsme dokázali uhájit čistotu a lásku naší nádherné České země. Vždy a v každé důležité době, přiváděla na svět nové génie. Není tak malá, ani tak nepodstatná jak si někteří myslí. Pokud jste nepochopili, což jsem do určité míry předpokládala, že moje slova i podaná ruka nebude pro Vás okamžitě uchopitelná. Až přijde pravá chvíle, čas sám přinese drahocenné ovoce. Ovšem je pravdou, že jsme mohli nastoupit jinou fázi našich životů a vstoupit tak do událostí, které stejně později následovat budou – tím jsem myslela postoupení do koloběhu dohod, aby se ještě více nerozšiřovali nepokoje a vojenské ohniska. Mohli jsme se podílet na referendu, které by otevřelo cestu vyjednávání a byla by dána větší možnost lidu. Věřím, že tímhle počínáním by byli inspirovány i jiné země a mohlo se přistoupit k novým změnám chodu celkového Světa.

Historie nám tyto události již ukázala. V minulosti – sever proti jihu, nyní – západ proti východu. Jsem přesvědčena, že všechny duše v konečné fázi přistoupí k novému myšlení a budou si přát nastolit mír, začnou respektovat každý stát, území i jejich přírodní bohatství. Je mi možná trochu líto, že si nevážíme všech duší, které Vám dávají lásku, pochopení a přinášejí Vám nové cenné informace. Otec nebeský Vám tuhle možnost dává v každém století i dané době. Mnohdy dlouho bloumáte nad svými životy a bolestmi, ale nezamyslíte se někdy nad tím, že i těmto duším, které Vám pomáhají, někteří se snaží házet klacky pod nohy a nebo je zesměšňují. Vždy Vás nabádám, abyste nepodporovali zlo, ale naopak dejte všem andělům i Bohu najevo, že jste zmoudřeli a otevíráte svá srdce lásce a svobodě, neboť jen láska, zdraví, štěstí a vzájemné porozumění přinese našim generacím lepší svět. V této vánoční době se sami můžete přesvědčit a potěšit.. Podívejte se na rozzářené oči a úsměv našich dětí a pochopíte, že každá nový den je kouzelný a důležitý. Vždy si přeji, abychom společně kráčeli v plné síle s láskou v srdci a moudrosti v naší mysli. Tímto přijměte prosím mé skromné přání, abychom si vážili všeho co je nám drahé.

 

S hlubokou úctou a láskou v srdci

Vaše 

Jana Lysoňková

 21.12. 2014

Rok 2013

Mí drazí!

Předpověď na nové začínající období další etapy našeho života, ovšem za předpokladu, že uvnitř v sobě nalezneme čistou lásku a myšlení pro vše, co zde existuje a máme dáno k dispozici. Jako když pod paprsky zářícího slunce rozkvétají nové květy.

Nejdříve si přeji všem popřát hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti a spoustu nových čistých myšlenek. Větší vnímání svého vědomí a pochopení rozvíjející se intuice. Neboť proudy energie Vám otvírají myšlení i srdce. Přeji si poděkovat všem, kteří velmi správně reagovali na přicházející období nového zrodu, tím míním datum 21. 12. 2012. Spousta z Vás tím, že jste se zabezpečili, pomohli jste i všem ostatním vstoupit do nového zrodu světa. Přidali jste se tak, ať již vědomě či nevědomě, na stranu kolektivního duchovního vědomí. Vyjádřili jste tak i pro další generace, že chápete podstatu lásky a všeho, co je důležité. Zabezpečení rodiny, vážení si všeho, co zde máme a hlavně s myšlenkou na všechny ostatní. Byli jste připraveni a ochotni komukoliv pomoci v nouzi, nedostatku a za to budete odměněni. I když mě bolí, že správně zareagovala jedna čtvrtina celého světa. A bohužel někteří volili i cestu výsměchu. Až se úplně otevře vnímání těchto duší a změní se jim životy některými událostmi, které budou následovat nadcházející etapou, teprve pochopí.

Jak jsem popisovala, přešli jsme do nového zrodu a jiné dimenze. Jsme ve fázi, kdy každý z nás musí pochopit, co je v našem životě přednější. Pomáhat si navzájem, opět obnovit mezilidské vztahy a vážit si každého nového dne. Každý z nás, až jako duše vystoupí nahoru, bude vidět, jak smýšlel a co pro ostatní byl ochoten učinit. I když Boží prozřetelnost nám nedovolila vidět všechny úkazy tak, jak se postupně odehrávaly. Ovšem vyzrálé duše velmi dobře viděly nebo vnímaly, jaký nastal viditelný opar a byl těžký vzduch a hustota energie zde na zemi, kterou se dalo těžce procházet. Mnozí z Vás vnímali velmi dobře, jak odcházely pomalu negativní duše a zlo hmotné i nehmotné. Všechno staré i zkostnatělé se musí změnit.

Tak jak vždy píši – život je neustálá změna a změna je nová výzva a ne propad. Záleží nyní, jak se budeme chovat, tak se bude odehrávat další fáze našeho života. V článcích, na besedách nebo v mých knihách jsem Vám popisovala události změn států a vlád, sesuvy půdy, hurikány, sopečné erupce, zatopení určitých oblastí, asteroidy a další vjemy. Samozřejmě i ekonomické propady i válečné konflikty. Eurozóna a Evropská unie projdou dost velkou krizovou situací, která naznačuje rozklad. Spousta států se bude probírat z letargie minulých let a započne tak nová éra svébytnosti. Ten, kdo četl a poslouchal, co sděluji, pochopil. Ti, kteří si mysleli, že tohle vše se odehraje ke konci loňského roku, nepochopili. Veškeré události mají čas a nemůže se vše odehrát najednou. Vezměme na vědomí, že nastávající etapa nového žití zde na zemské dimenzi započala. Budeme nacházet cestu zpět – jeden k druhému, a tím se spousta událostí zhmotní.

Nyní je řada vážit si života, svých rodin, starých lidí, nemocných a postižených. Skončil čas myslet jen na sebe a svůj vlastní prospěch. Z tohoto důvodu jsem uplynulá léta nazývala dobou temna, neboť hmota a mamon mnohým zatemnila mozek. Nyní máte správně otevřené vědomí a chápete, že zášť, závist a nepřejícnost nemůžeme mít nadále ve svém srdci či vědomí. I naší krásné matce zemi již začíná být zima z lidského sobectví. Hodnocení veškerých událostí bych ponechala až roku 2015-2017, kdy se každý ohlédne zpět a teprve může hodnotit, jakými událostmi jsme prošli a hlavně, co jsme pro to udělali.

Přála bych si, abychom pochopili a přijali vše s úctou, neboť jen kladným přístupem a čistým vědomím si nenaložíme karmické zátěže do příštích životů. I nás bude pronásledovat nezaměstnanost a ekonomicky chudší období, přesto všechno zvládneme. Spousta z Vás se pustí do vlastního podnikání v obchodě i službách. Taktéž budou profitovat různé práce společně i pro ostatní. Jako kdybyste opět začali obnovovat své kraje. Můžete se podívat i do minulosti, kde objevíte spoustu plánů, které jste ještě neuskutečnili. I příroda nám ukáže obnovu. Objeví se spousta nových a modernějších přístrojů a technologií. Je to velmi přínosné, neboť se trochu obávám, že nás začaly pronásledovat nemoci, které se objevovaly v dávných dobách. Pozor na ztráty, úrazy a nehody. I veškeré rezorty projdou změnami. Zdravotnictví, armáda, policie a jiná odvětví.

K volbě prezidenta se vyjadřovat nebudu, neboť sami po nějakém čase poznáte, jaké jste učinili rozhodnutí.

Je krásné žít tomto pomalu rozvíjejícím se období změn, tedy pochopení nové cesty. Jako v přírodě vykvetení nových květů. Záleží jen na nás, jak budeme o ně pečovat. Jestli uvadnou a nebo rozkvetou. Tím myslím naše životy.

S velkou úctou a láskou v srdci Vám všem přeji hodně úspěchů, štěstí a hlavně zdraví pro nové období a rozkvět našich duší.

Vaše Jana Lysoňková

27. 1. 2013

 

 

Velikonoční zamyšlení 2013

 

Mí Drazí!

 

Přijměte prosím, upřímná slova z mého srdce a s velkou úctou mé duše. Mé přání je abyste všichni v láskyplném pocitu prožili Velikonoční svátky, které nám všem přinášejí Boží znovuvzkříšení. Nový zrod, který nastal koncem loňského roku, nám nyní v tento čas otvírá nové dveře.

Již v pondělí ráno, když se probudíte, budete mít rozjasněnou mysl a fyzické tělo bude naplněno nádhernou energií krásného pocitu, že dokážete zvládnout i to co jste doposud neučinili. Vaše vědomí bude zalito nádhernými pocity a přáními. Najednou pocítíte, jak jsou Vám na dosah plány a cíle, které hodláte v dalším čase uskutečnit. Nezahánějte je ze svého vědomí, ale naopak vnímejte je naplno a všechny vložte do krásné čisté řeky nebeské energie, která má moc je naplnit. Nezapomeňte, že velikonocemi vstupujeme do nového zlatého Božího věku. Tak jak jsem se již zmiňovala, vstupujeme do páté dimenze, pod krásnou osmičkou, která značí nekonečno – tedy nekonečné uskutečnění všeho dobrého a čistého. Vnímám tuto možnost jako dar Velikonočních svátků, který nás vede pod osmi paprsky čisté Boží energie z nebeských výšin, které jsou Boží pečetí a požehnáním. Přijměme tedy pátou dimenzi pod krásnou zlatou osmičkou, která je symbolem života i po smrti, ale i znamením dalších následujících věků – tedy budoucích světů. Vyššímu vyspění našich duší, tím symbolizuje znamení nové cesty.

Již jsem popisovala, že každá duše se pomalým postupem, tedy reinkarnacemi, dospívá k vyššímu duchovnímu růstu i vyspělosti. Mění se a chová velmi důstojně, jak na zemské dimenzi, tak i v dimenzi ve světle Božím. Zde jí náleží setrvat, než podstoupí další svoji novou dráhu. Dobře začínáte chápat, že tak jako zde na zemské dimenzi, procházíme tímto posunem, tak prochází i celý vesmír a další světy. Nové osvícení vnímá nyní již spoustu duší, což mě velmi těší, neboť tím otvíráme bránu i všem ostatním.

Od konce minulého roku nastal postup, nejdříve na mentální úrovni, poté na astrální úrovni a poslední nástup je na hrubo hmotném fyzickém světě. Spousty z Vás se tážete, co znamená postup do nové dimenze. Je to Váš rozvoj, který jako duše jste přijali. Dobře si pamatujete z mého psaní, kdy podotýkám, že smrtí nic nekončí. Naopak vše pokračuje, nejdříve jdete do mezi dimenze duší a teprve přijímáte na základě nového úkolu další reinkarnaci. Pouze v tento čas je vše jinak. Tím jsme přešli novým zrodem k čistějšímu duchovnímu posunu.

Popíši to pro pochopení. V tomto životě jste dokázali vstoupit – tedy přijmout částečnou klinickou smrt pro svůj nový vývoj. Kdy naše duše se jen vzdálí od fyzického těla, ale za krátkou dobu se vrátí zpět. V tu danou chvíli změní se Vám mnohým myšlení a otevře se více intuitivní vnímání. Je to proces kdy žijete v tomhle daném životě, na okamžik se dostanete mimo své vědomí, ale za chvíli opět vstoupíte do života. Ovšem s jiným přístupem a náhledem na dané problémy a nynější život. Mnozí se mě dotazují  co se stalo, popíši pár příkladů. Někteří prodělali jen virózu, ovšem i s horečkou. Už v daný moment jste vstoupili na klinický přechod. Některým se jen krátkodobě zatočila hlava, popřípadě omdleli, ale za krátkou dobu se probrali a vrátili se ke svému vědomí. Další případy jsou i při hlubokém spánku, kdy mi sdělujete, že jste někam upadli, ale nic si nepamatujete. Někteří vnímají, když se probudili zase jako kdyby je někdo vyměnil. Mnoho úkazů je u některých, kdy se setkali i jim blízkou duší, kdy si pamatují co vyslovili, ale nepamatují si, co jim bylo sděleno. Ovšem shodují se všichni na jednom, že procítili tak nádherné povznášející energie, jaké jen zřídka kdy zažijí. Ovšem pozor, nepřála bych si aby jste tuto proměnu ztotožňovali s astrálním cestováním, to je docela něco jiného. Tohle je úkaz přechodu do další dimenze – tedy čas kdy nyní žijeme v současném světě a v tomto století, ale přijímáme nový věk a tím postup do páté dimenze. Tak jako, kdyby jste si představili, že jste zažili dva životy v jednom.

Velmi mě potěšilo, že se měníte. Dochází u spousty z Vás i k uzdravení a máte úplně jiné myšlení. Hlavně radost a velké odhodlání svůj život změnit. Zbavujete se staré nostalgie a otěží předešlých reinkarnačních chyb. Nacházíte skutečné hodnoty Vašich životů, přejete si usmířit se s ostatními a začínáte si vážit i sami sebe. Nyní vidíte rozdíl  – hodnotu vlastní duše, to co máte v srdci a vědomí a ne jen to co vlastníte hmotně. Mnozí si přejí i duchovně růst a vzdělávat se. Je krásné vidět, že předtím jste zoufali a nyní jste odhodláni řešit všechny problémy života. Získali jste nový náhled na své rodiny a ostatní duše. To jest jediná cesta jak lze zvládnout veškeré úskalí nynější doby a předat tak to nejlepší dalším generacím. Kdo vnímá již dobře energie, pocítí jak opět ve Vás hoří teplý plamen obětavosti a lásky. Konečně lámete proudy negativní energie. Nacházíte cestu k matce přírodě, neboť jest naše bezpečí, život a bohatství tak jako mi všichni.  Jsme duše, které se v tuto probouzející dobu na celém světě měli setkat na společné tvorbě změn a rozvoji nových společenských událostí.

Nemůžu opomenout nové tvůrčí energie, které se projevují u mladších generací. Jejich dotazy mnohdy nesou otázku, co můžou učinit pro obnovu naší posvátné zemi. Odpovídám jim, že jsou další pokračovatelé a tvůrci nových dějin i pro další generace. Z toho důvodu se často zmiňuji i o velmi dobrých duších, které jak svým psaním, uměleckou tvorbou, ale i podáním cenných informací se podílejí taktéž na celém dění. Mám ráda spoustu časopisů, kde naleznete poutavé náměty a spoustu zajímavých rad. Vážím si i nakladatelů a prodejců knih s duchovní tématikou. Ráda si pročítám časopisy například „Ve hvězdách“a „Lidový léčitel“, nebo „Phoenix“, ale i spoustu dalších. Přečtěte si někdy poutavé informace, které Vás osloví. Tak jako já i všichni ostatní se snaží být nápomocni radami, abychom zvládli jakoukoli překážku, která nás ještě čeká. Pevně věřím, že posíleni Velikonočním obdobím a čistotou se v nás projeví velké odhodlání. tedy bez obav vstoupíme do Božských energií krásného zlatého věku s přáním ať máme na dosah vše co potřebujeme pro každodenní život.

S čistou energií a velkou nadějí do nových dnů pevné zdraví a každodenní úspěch Vám s celého srdce přeje Vaše

Jana Lysoňková.

 

 

Změny Vás samotných 2013

 

Změny Vás samotných v nynějším novém čase.

 

Některé duše – tedy mí drazí klienti, tak jak se s Vámi setkávám cítíte, že jste ještě na počátku vstupu do páté dimenze a dějí se Vám události pro Vás někdy nepochopitelné. Máte někdy pocit, že se s Vámi všechno točí jako na kolotoči, jako kdyby jste nedokázali stát pevně na nohou. Chápu Vás a z tohoto důvodu se i mě dotazujete proč je Vám nevolno a bolí Vás mnohdy celé tělo. Někteří i částečně chvílemi ztrácíte vědomí, špatně vidíte – tedy máte mnohokrát mlhavé nebo rozdvojené vidění. Mnozí zapomínáte a až po nějaké chvíli si vzpomenete co jste potřebovali vykonat. Trpíte nespavostí a tím i u některých se Vám pletou sny minulých událostí – minulých životů. Někdy zase nové události, které Vám naznačují novou Vaši cestu, ale vy nejste schopni pochopit co Vám naznačuje daná podstata průběhu či události. Přiznám, že tyhle skutečnosti se nyní ukazují u spousty duší, neboť tento přechod do páté dimenze se děje pod velkou rychlostí, na kterou nejsme zvyklí, ale věřte, že je všechno v pořádku. Rychleji u spousty z Vás se otvírá intuitivní vnímání a Vy možná nechápete co se s Vámi děje. Věřím, že je to velmi těžké, ale pochopme, že velmi důležité pro náš další rozvoj.

Z tohoto důvodu jsem se zmiňovala i o Velikonočních svátcích, kdy nám nebeský pohár osvítil novou cestu do Zlatého věku – tedy doby osvícené Kristovým světlem. Sami již někteří začínáte chápat nutnost změn. Mnozí jste pocítili, jako kdyby jste prodělali částečnou klinickou smrt. Ale ne smrt jako ztrátu života, ale naopak bylo nutné aby jste na chvíli zaspali a opustili své vnímání. Je to jen dočasné povysunutí Vaší duše z fyzického těla, ale jen na chvíli. Bylo to potřebné, neboť události, které se odehrávají ve vesmíru jsou velmi silné. Z tohoto důvodu tohle odlehčení do spánkové formy. Musíme si uvědomit, že z temné hmoty z které vystupujeme přes čtvrtou dimenzi do páté dimenze vnímání, plné Lásky a světla, Zlatého věku, není cesta jednoduchá. Již jsem Vám psala, že se matka země bude očišťovat od negativních a prokletých míst dávných věků. Musíme zvládnout nejen pročištění naší matky země, ale musíme se snažit dospět k opětovnému prosvícení všech zasažených míst.

Dále je potřeba zvládnout i odchod šedých duší, které mají taky svůj podíl na našem vnímání pocitů našeho Fyzického těla. Tím, že opouští tuhle zemskou sféru, tak jak jsem již popisovala – tedy zemskou dimenzi a odchází do mezi dimenze duší. Tím mají svůj podíl sice na citlivosti našeho vnímání i když mnozí z Vás to pociťujete jako strach nebo obavu v daném čase. Což já bych vnímala naopak jako uvolnění a očistu. Měli bychom jim popřát ať tyto duše spíše konečně spočinou a dostanou se na místo tam kam patří. Nemusíte se jich obávat. Chápu, že někteří z Vás citlivější je vnímáte i ve dne i když je mnohdy nevidíte, ale i v noci. Některým tyto energie nedovolí spát a spíše tak jak mi sdělujete, Vám naskakuje husí kůže. Nebojte se jich. Mnozí spíše prosí abyste  jim pomohli – neboť se obávají své cesty. Snažte se poprosit jejich ochránce, aby jim posvítili na jejich cestu a doprovodili je tam kam patří. Musíme chápat jejich obavy z další cesty. Někdy bohužel se nechovali správně a rozvážně a tím mají strach co s nimi bude a kde skončí jejich pouť. Ovšem musím podotknout, že někteří se obávají zbytečně, neboť jejich rodiny je svázali majetkem, někdy i příkazy a nutili tyhle duše, aby zachovali a udrželi rody bez jakéhokoliv váhání a ohledu na svůj život. Zachovali se velmi sobecky a nerozvážně neboť jim bylo jedno, že nutí tyto duše spojit se z důvodů zachování rodů a hmotných statků. To že, nerespektovali jejich svobodnou vůli a vlastní rozhodnutí těchto jedinců je vůbec nezajímalo. Že jim vstupují do osudu a vážou je karmicky opomněli. Větší zlo je, že jim zabránili v jejich duchovním postupu a růstu. Tedy dopřejme raději těmto duším ať konečně ustanou v klidu a najdou své místo svého spočinutí. Ať jim jejich strážní andělé poskytnou svá nebeská křídla a pomohou jim opustit naši zemskou dimenzi. Přejme jim ať jejich cesta je plná světla a dokončení všeho co mají splnit. Zapalte jim svíčku na znamení vašeho upřímného přání a poděkujte jejich strážným andělům za doprovod, který jim poskytnou.

Vy kteří setrváváte zde na zemské dimenzi a nevíte si rady, budu se snažit vám podat pár ochranných rad, jak lehčeji zvládnout tento náročný přesun do páté dimenze. Abyste dokázali zvládnout všechny překážky, které je nutné zdolat k novému životu v páté dimenzi Zlatého věku a zdárně pokračovat. S počátku bude nejlepší tak jak vnímám spojení se s přírodou. Abyste uvolnili svoje vědomí a obtěžkanou mysl i celé vaše strnulé tělo, neboť jsem přesvědčená tak jako andělé, tak i přírodní živlové bytůstky jsou velmi otevřené a ochotné nám všem pomoci s velkou oddaností a soucitem. vydejte se na vonící louku nebo do lesa, k potůčku či řece aby co nejvíce jste byli spojeni s matkou zemí.

 

Země naše matko drahá, která láskou záříš

přijmi nás zpět do náruče své, jako své děti,

které pod temným závojem zahalení, zapomněli

na hodnotu, dary a bohatství, které nám dáváš.

 

Očista na kvetoucí louce.

 

Vyjděte si na procházku a nespěchejte. Až budete vnímat jak matka země vám nabízí místo k usednutí. Usaďte se na mez či louku kde se budete cítit příjemně. Vdechujte krásnou atmosféru vůní, klidu a nechte se unášet tímto nádherným uvolněním. Ty duše které jsou již více vnímavější dokážou procítit kolem sebe nádherné harmonické zvuky, které vás rozechvějí jako jemné šepotání andělských křídel. Nebojte se a rozhlédněte se a zadívejte se do dáli. I když cítíte krásné uzemnění matky země a vonící trávy i květů, bzučení i štěbotání ptáčků. V dáli vidíte nádherný opar zlatavého světla, který se ohraničuje nádhernými třepotajícími paprsky zlata. Cítíte hřejivou energii, která vše naplňuje a osvětluje. I něžný vánek, který vás hladí jako kdyby vám chtěl jemně česat vlasy. Když se několikrát nadechnete a po chvíli vydechnete, uvolníte celé své tělo. Povede vás k pocitu vypuštění vln, které jste zprvu vnímali jako zátěže a řetězy těžkostí a svého trápení. Po krátké chvíli zjistíte, že zmožené a vyčerpané vaše údy, ale i vědomí najednou je jako zářící světlo. Negativní myšlenky od vás pomalu odplouvají jako mraky na obloze. Pomalu nabýváte pocit, jako když vystupujete s očišťovací koupele. Ničeho se neobávejte, matka země a živlové bytosti, tak i andělé vaše negativní energie přetvoří na krásné zářící a čisté energie. tyhle energie nejdříve prozáří láskou, čistotou a světlem, aby je mohli předat na místa, které potřebují uzdravení. Chápu, že je pro vás některé velmi těžké pochopit, jak vaše negativní energie příroda přetvoří na pozitivní léčivou energii, ale nad tím prosím nepřemýšlejte. Některým duším nenáleží ještě znát tyto formy přenosu a přepracování. Spíše za vše poděkujte a jakmile by jste pocítili opět pocit svázanosti zopakujte uvolnění. Všichni jsou připraveni vám přispěchat na pomoc, abychom dokázali vystoupit na největší horu, která ještě před námi stojí.

 

Představte si nádherně vonící louku

kde se vaše bolavé myšlenky přetváří

v čisté a kladné energie útěchy

a v krásný i zářivý, teplý louč světla.

 

 

Ukázka z připravované mé třetí knihy „Proč jsme tady 3“

Rok 2012

Výzva 2012

 

Výzva k zrodu našeho vznešeného národa

 

Dovoluji si vás oslovit v zatím počátečním období změn, které nás očekávají, tak, jak jsem vám popisovala v předpovědi o ukončení starého období a abychom všichni začali táhnout za jeden provaz. Začíná období, kdy se musíme opět probudit a vzkřísit v sobě vlastenecký potenciál k naší zemi. Mnohdy se s vámi bavím o změnách, které neočekávají jen naši krásnou zemi, ale i ostatní státy, které musí najít opět svůj potenciál možností. Věřím, že jsou mezi námi velmi schopní inteligentní lidé – tedy duše, které přišly na tento krásný svět, aby národ opět vyzvedly do výšin a probudily jej k nalezení společné cesty nás všech.

Mnohokrát jsem se již zmínila o tom, že jsme se nechali dvaadvacet let pod rouškou slibů strhnout k hmotnému obohacení, které všem řádně zatemnilo myšlení. Už jsem vám i popisovala, že odmítám konec světa tak, jak se někteří snaží vám vštěpit, aby mohli ovládat vše, i to málo co nám ještě zbylo v rukou. Otevřete proto opět své srdce a podívejte se na naši zdevastovanou zemi a přemýšlejte. Pokud se budete bát říci nahlas svůj názor, můžeme skončit opravdovým zánikem. Nenechte si vnutit myšlenky řízení, které prozatím funguje. Byl by to devastační vstup do diktátu a řízení nás všech, kde bychom nemohli rozhodovat svobodně o své zemi. Nepodílejme se na dalším ničení, rozkrádání a vnucování myšlenek, že takhle je to správné. Všichni máte děti a vnoučata, pro které se musíme přece vzchopit a podívat se pravdě do očí. Je vám utajována spousta zpráv, které vás vedou k úmyslnému nevědomí.Popisovala jsem vám, že nastává doba, kdy se ve spoustě států probouzí pravda a pociťují, na jakém základě žijí. Začínají si uvědomovat, jaké mají řízení a vládu, která je vede. Proto si povšimněte nepokojů a mnohdy masových protestů. To samé bychom měli učinit i my jako národ a pokusit se najít potenciál síly, abychom nehazardovali s vlastní existencí a neničili svůj život, pro který jsme se narodili v této zemi. Musíme se vzchopit, abychom obrátili koloběh dějin naší země.

Nejsme národ, který by musel žít pod nátlakem. I když jsme již mnohé promrhali, máme šanci na rozdíl od některých států se rychleji vzchopit. Je nutné se probudit, aby se mohlo vše změnit. Co pod tím slovíčkem, vším, myslím? Především směr vlády k nutné změně ekonomické sféry a novelizace zákonů jak v ekonomické, tak i daňové oblasti. Dále je potřeba od základu přepracovat sociální, důchodové, školské i zdravotnické reformy a soudnictví. Stali jsme se zemí, která má doslova zdevastované dráhy a silnice. Produkty, které jsme si vyráběli sami, se vyrábí v jiných zemích jen proto, že jsme si nechali rozkrást trh pod záštitou slibů, tak, jak fungoval.

Jsme úrodná země, která měla vždy vše a dokázala se o svoji existenci postarat. Se spoustou z vás rozebírám vykradení všeho, co jsme měli ve svých rukou. Naše srdce, čest a svědomí nám velí opět se vzpamatovat a opět uchopit žezlo do svých rukou.

Na Internetu můžete najít spoustu chytrých a inteligentních lidí – tedy duší, které vás všechny podporují tak, jako já, abyste se probudili. Souhlasím s nimi. Víte, že jsem prožila těžký život a bylo mi mnohokráte ublíženo, přesto vám všem přeji a chci nalít odvahu a velkou naději k životu a pravdě tak, jak ji mám já v sobě. Tak jako já, máte všichni v sobě ohromný potenciál síly a možností, které můžete uchopit. Říkám vám to vše i z mých životních zkušeností, neboť můžu říci s čistým svědomím, že už jsem prožila mnoho dobrého i zlého, tak, jak mně mnozí z vás znají. Přesto jsem duše, která nikdy v žádné době nehodlá jen přihlížet, neříci svůj názor a nebo se nepodílet na novém díle našeho zrodu. Víte mnozí, že mám postiženou dceru, kterou jsem nikdy neodložila i přesto, že jsem mnohdy musela zvládat velmi těžké překážky. Tyto děti a vážně nemocní nemají žádnou podporu. Staří lidé, kteří celý život poctivě pracovali, dnes zápasí o přežití. Mnohokráte si se spoustou z vás povídáme o těžkostech, kdy procházíte různým obdobím. Zůstanete bez práce, přičemž máte rodiny, o které se řádně staráte. Mnohé z vás trápí dluhy, exekuce a jiné překážky, které vám svazují ruce a doslova ničí životy a zdraví. Musíme si však položit otázku, proč se tak děje. Byli jsme svedeni z cesty a její opětovné nalezení nebude jednoduché, ale vězte, že existuje, a jak vždy podotýkám, naděje umírá poslední. Ovšem nemůžeme čekat, až to někdo udělá za nás. Pokud budeme vyčkávat, bude se všechno opakovat. Se spoustou z vás se bavím o opětovném vybudování průmyslové výroby, zemědělství a jiných činností, které nám sloužily pro zabezpečení našeho života. Musíme opět pracně vybudovat vše, co fungovalo, ale bohužel bylo zničeno. Je to mravenčí práce, ale přesto věřím, že máme opět rozžehnout plamen našich životů. Je zde mezi námi spousta odborníků, kteří se dokážou opět pustit do těžké a poctivé práce. Znovu se musíme opět vrátit k tradicím a zkušenostem našeho úžasného národa. Chápu, že je krásné, když všichni studují, ale zapomněli jsme, že inteligence se tituly nezíská. Inteligentní člověk se dokáže postavit k jakékoli práci. Pomalu mizí krása práce řemesel, která vždy byla a zůstane základem života. Mnohdy mi odpovídáte, že jste schopni pracovat na čemkoli, jen abychom mohli konečně žít lepší život. Velmi mě to těší, ale nesmíme zůstat jen u slov. Musíme se chopit i činů. Vkládám do vás všech velkou naději a ráda přispěji i svojí prací a pomocí, pokud budete o to stát.

 

Budu s otevřenou náručí a velkou láskou v srdci očekávat vaši odezvu a podporu, kterou mi můžete psát na:    

e-mail: janalysonkova@seznam.cz

S velkou úctou k vám všem a s podporou vašeho veškerého počínání

Vaše
Jana Lysoňková
vědma, léčitelka
Křižanovice u Vyškova.

18. února 2012

Knihy a pomůcky


Má nová kniha „Proč jsme tady 5.“

Tato kniha vám podává povznášející popisy vašeho vzestupu v páté dimenzi zlatého Kristova věku. Úkol je to nesnadný, ale na této nové cestě velmi základní. Je nutné, abychom si zpracovali všechny vjemy naši minulosti a počali tak tvořit novou přítomnost. Když nebudeme pracovat každý sám na sobě, nemůžeme vytvořit období nového pokračování a rozvoje této doby. V dimenzionální říši duší jsme se rozhodli posunout hranice tvorby života zde na planetě Zemi, neboť my jako duše, jsme si tuhle cestu dobrovolně vybraly a vykonat ji sem na matku Zemi přišly. Přijměme, prosím, tohle tvoření nové doby, neboť záleží na každém z nás, jak budeme pokračovat zde na planetě Zemi, abychom se mohli vědomím přiblížit k vesmírným civilizacím.

…Přání celé nebeské sféry je, abychom se láskou rozsvítili, srdce své otevřeli a novou křišťály posetou cestou do vesmírné říše vstoupili. Krásná pátá dimenze zlatého Kristova věku nám svoji náruč otevírá do nadějného roku 2021-27, abychom se znovuzrodili a své životy v láskyplném souznění již žili. Neboť jen pokud přijmeme vzácnost tohoto nového věku, opět otevřeme zemskou bránu našeho osvícení, abychom všichni společně ve spokojenosti mohli tvořit naše čisté a krásné životy, které jsme si v dimenzi duší přijali. Démonický svět roku 2020 již se prosvětluje a negativní působení již od nás odstupuje. Buďme si vědomi této vzácné doby, kterou po několikráte již tvoříme…

1. DVD

Na tomto DVD najdete jemné povídání i meditace, které vám tímto podávám jako motivaci, aby jste se uvolnili, sami sobě i všem ostatním lidským duším odpustili. Tímto do klidného života opět vstoupili a lásku i pohodu v sobě rozsvítili. V této nelehké době je zapotřebí uzavřít svoji karmickou minulost v tomto současném Zlatém Kristovém věku, který vám posvátnou bránu otevřel. Procházejte si uvolnění všech bloků i poklesků své minulosti přes naše původní čakry fyzického těla, které jsem vám v tomto svém díle podala, aby jste nezůstali stát na staré nedokončené cestě, současné reinkarnace – tedy současného života. Zabránili by jste si sami sobě vystoupit na novou křišťály posetou cestu, která vás s otevřenou náručí očekává. mohlo by se stát, že nedokončíte překážky své minulosti – mnohých reinkarnací, ale naopak by jste si je opět přenesli do dimenzionální říše duší. Dejte odpuštění konečně sami sobě a rozhostěte v sobě všudypřítomnou lásku, která rozpustí pouta i z dávné minulosti i u ostatních lidských duší, s kterými jste minulost sdíleli. Ať se momentálně nachází zde na matce zemi či v dimenzionální říši duší. Poděkujme i naší matce zemi, neboť bez ní bychom těžce přežili a příště se kam vrátit neměli.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

2. DVD

Na tomto DVD najdete krásnou spolupráci s archanděly, kteří vždy vám podají pomocnou ruku k vašemu znovuzrození. Vy sami, by jste nedokázali projít transformací bez této drahé pomoci, která vám poskytuje cnostné energie i drahocenné vědomosti v této všudypřítomnosti. Jak z celé andělské i nebeské říše. Od všech živlových i světelných bytostí, tak i svatých osob z nebeské říše, kteří v každém věku při vás stojí a nádherným poselstvím vás podporují. Tyhle láskyplné poselství i meditace vám uleví a největší posvátností nové Kristové doby vás provází. Aby jste za jejich cnostné pomoci vše ustáli ve svém životě i rodinách opět pohodu, klid i lásku pocítili a všechny duchovní úkoly této doby, tak z lehkostí zvládali. Znají vaši dlouhověkou minulost a vězte, že si přejí i dobře ví, co si zasloužíte a co vám náleží. Neobávejte se této nádherné spolupráce a přijměte tyhle dary, aby ve vás se opět něžně rozezněly zvony obnovy i čistoty, neboť Bůh – tedy Otec nebeský vše v největší čistotě stvořil, tak jako původně nás neposkvrněné duše, naší matku zemi, tak i celou galaxii. Ukažme, že jsme si uvědomili moudrost prastarých zaniklých světů, která v této posvátné době se rozhořela v nás.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

Knihy

 

Mí drazí klienti, spousta z vás mě již léta dobře zná. Mnozí z vás čtou mé články a mají mé knihy, které jsem si dovolila napsat abych vám pomohla, nést mnohdy těžké břemeno, které na vás život klade. Hlavním přáním bylo vysvětlit vám, kde se nacházíme, proč takový život žijeme nebo řešíme různé problémy, které nás potkávají a že je chtě nechtě musíme řešit. Spousta z vás z mých knih pochopila, kdo jsme a čím se máme ubírat a hlavně co se máme naučit. Tímto způsobem, přes tento krásný časopis a se svolením paní Manolevské, si přeji i ostatním, kteří zatím mé knihy neznají, dát tuto možnost nového náhledu a vysvětlení, které v nich naleznete. Mám velkou radost, že vás mé knihy dovedly ke správnému řešení prekérních situací, spoustě vám nalily čistou energii do žil a vědomí. Opět jste dokázali najít sami sebe, stoupnout si na nohy a kolikráte i přes nepřízně osudu postoupit dál.

V mé první knize „Proč jsme tady“ najdou ti, kteří potřebují změnit chaos svého života v pořádek a řád, aby nás naše konání všechny dovedlo na pravou cestu, po které máme kráčet. Pro mně je velmi důležité, abyste se dokázali posunout na cestě poznání. To jest i krásné přání Boha a našich ochránců. Pomůže nám všem, abychom každý zaseli do našeho každodenního konání semínko lásky, které odbourá veškeré zlo, abychom vytvořili nový a krásný svět pro nás i ostatní. Každý v této knize může nalézt potřebnou část pro svůj růst a rozvoj své duše. Chápu, že žádný z nás zde nemá procházku růžovou zahradou. Procházíme spoustou spletitých a těžkých situací, abychom dospěli k poznání pravdy. Pochopením a vyzrálostí každý z nás otvírá dveře do tajné komnaty. Vše nečitelné začíná být čitelným a zavřené otevřeným. Neexistujeme jenom my, ale i spoustu andělů strážných a ostatních bytostí, které se s námi podílejí na tvorbě tohoto světa. Zmiňuji zde andělské bytosti a síly, které nám napomohou všemu zde ve fyzické dimenzi. Píši i o živlových bytostech a duchovních stupních vyzrálosti každé duše. Popisuji zde povídky, abyste si mohli porovnat, co prožíváte ve svých životech. Najdete zde i ochrany a prosby, barvy svíček, které můžete využít při odstraňování různých překážek. Naleznete zde i obrázky, které vám pomohou nastolit cestu uzdravení. Seznamuji vás i o smrti našeho fyzického těla a odchodu naší duše do nebeské sféry.

V mé druhé knize „Proč jsme tady 2“ mě vedlo přání seznámit vás, co se nyní odehrává, jaké období nás očekává a hlavně jaký je důvod toho, co se nyní děje. I když prožíváme katastrofy, které nás a celý svět sužují a potrápí až do roku 2012. Avšak nenecháme se zastrašit, neboť vše se opět zase zlepší, obnoví a dá do pořádku. Procházíme sice těžkými zkouškami osudu, ale kladným duším a karmicky očištěným nehrozí žádný konec světa. Tímto vysvětlením a popisem vám chci také napomoci, abyste přešli most, neboť naše duše jsou věčné. Opět začneme nový čistý život, který nás očekává, hlavně naše děti a další generace, kterým opět položíme základní kámen pokračování života. Sužují nás katastrofy a tmavá černá clona, která se nyní rozprostírá a vytváří šedivost dnů. Přesto se po čase roztrhne a opět nás ozáří očekávané krásné zářící slunce, které rozjasní naše tváře a zahojí všechny rány. Dále vás v této knize seznamuji s průběhem světů, které jsou důležitou součástí našeho dalšího pokračování a žití. Nemohu opomenout rostliny, zvířata, ale i vše, co živé jest, i naše duše. Přírodní bytůstky, jiné bytosti, jiné světy nebo dimenze duší. Popisuji starý končící svět, hrůzy a propady, abychom byli všichni připraveni. Zdůrazňuji zde nový zrod, který přinese obnovu a nové fungování. Náhledem vás provázím i novým zrozením nových přicházejících duší, kde setrvávají a jaké je rozdělení mezi nimi. Naleznete zde opět povídky, které vám přináší mnohé vysvětlení k daným tématům, jako jsou různá karmická zatížení a co daná duše musí podstoupit a učinit, aby mohla očistit a postoupit dál. Popsala jsem vám stručné rozdělení duší a zařazení. Tím můžete nahlédnout pod závoj, který mnohým zůstává ještě zahalen. Opět zde naleznete obrázky, které jsou podané pro léčbu ducha, duše i fyzického těla. Mé srdce je naplněno velkou radostí a úctou vůči vám všem, což vy všichni dobře víte. Mým přáním je společně opět obnovit tento krásný svět a začít na čistém podloží. Nová obnova chvíli potrvá, ale opět zazáří čistými energiemi. Všichni společně otevřeme nové dveře budoucnosti.

Přeji vám všem hodně štěstí a úspěchů na nové cestě.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

 „Proč jsme tady 3“

V mém třetím díle „Proč jsme tady 3“, naleznete nové náhledy a poznání, abyste mohli bez jakýchkoliv obav vstoupit do páté dimenze Zlatého věku, neboť nové zrození nám otevřelo vesmírnou bránu, abychom bez obav vstoupili a připojili se tak k prastaré moudrosti k ostatním světům. Píši Vám zde postup událostí, kterými procházíme, pod jakými silami se události odehrávají. Popisuji Vám zde i ochrany, které pomůžou načerpat láskyplnou energii našich ochránců, andělů a živlových bytostí, abychom se spojili v jeden celek – tedy v jedno světlo. Máte zde ukázky znamení zvěrokruhu, proč jste se v nich zrodili a co máte jako ponaučení přijmout pro další zrod, učení a vyzrálost Vaší duše. Opět se vracím v krátkých povídkách, v kterých naleznete ponaučení a význam. Zmiňuji se i o andělských ochráncích, které můžete požádat o, samozřejmě prosbou a poděkováním, pro svoji pomoc a život.

V mých knihách Vám popisuji události, kterými všichni procházíme, aby jste dokázali pochopit svoji nynější reinkarnaci za fyzickou zemskou dimenzi – tedy příchod Vašich duší na Matku Zem. Ve všech třech dílech naleznete cenné poznatky, ponaučení i rady, které Vám dokážou pomoci zvládnout jakýkoli úkol dané reinkarnace, abyste zvládli svoji duchovní cestu duše, kterou máte kráčet a abyste dospěli k vyšší své duchovní vyzrálosti a postupovali na své čisté láskyplné cestě, protože každá duše má svůj duchovní stupeň moudrosti, inteligence a tím by měl přispět k znovu vytvoření čistého věku našeho světa, tedy vývoje národů do budoucnosti naší drahé Matce Zemi.

          S úctou Vaše Jana Lysoňková.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/kategorie-iframe/jana-lysonkova-69/

„Proč jsme tady 4 “

V této mé knize vás provázím blahodárnou harmonizací vašeho fyzického těla, obnovení i přijmutí nových duchovních čaker, které jsou velkým základem našeho správného splynutí s dutou zemí, tak i s naší duší i duchem tak jako matka Země, kterou Otec Nebeský stvořil hmotnou, která si potřísněné území a uzavírá je. Leč jsme mnohé zničili, vytěžily i zdevastovali. Tvoří si celkové pročištění, obnovu přírody i s pomocí v živlových bytostí a taktéž i nové přírodní bohatství. Tímto způsobem se propojuje s vesmírnými vysokofrekvenčními energiemi-tedy z vyšším Božstvím opětovnému navázání k celé Božské galaxii. Samozřejmě za pomoci vesmírných andělů o kterých se zde zmiňuji. Při těchto událostech dochází i u nás lidí-tedy duší k změnám DNA-to jest překódování našeho fyzického těla, vědomí, ale i k cennému učení samozřejmě těch duší, které duchovně jsou vyspělé, chtějí se rozvíjet a pracovat na sobě. Je nám umožněno dospět k vysokému duchovnímu osvícení. Zbavit se tak starých karmických zátěží i prohřešků, za pomocí všech andělů, svatých osob, světelných bytostí i živlových bytostí o kterých se v knize zmiňuji. Máme si uvědomit vzácné období vstupu páté dimenze Zlatého Kristového věků, který nás posouvá velmi vysoko k novým schopnostem starých zaniklých světů. Mnozí mohou mít pocit, že žijí dva životy v jednom, neboť tahle nová posvátná doba nás přivádí na novou láskou naplněnou počínající cestu čisté a posvátné jedničky letošního roku. Musíme jen zvládnout přeměnu celého světa, jak přírodního tak ekonomického rázu, neboť bez očisty nemůže svět v čistém podloží se rozvinout natož dospět. V této knize popisuji i předpověď, která musí proběhnout, aby svět se zbavil všech negací. Průchod duchovním osvícením i obnovou vysoké spirituality se budeme dostávat k učení samoléčby a telepatického vnímání i přenosu. Nádherné jasnocítění, jasnoslyšení, jasnovidění i jasnovědění ke kterému se nám otevřela zlatá brána pro čisté duše je odměnou. Popisují zde zdokonalování těchto schopností na základě pomoci i spolupráce s anděli, aby jste se mohli propracovat k vysoké a čisté tvorbě zhmotňování vašich čistých přání i myšlenek. Ovšem získání vysokého řádu osvícení, bude vyžadovat vaši ctnost, pokoru, lásku i pochopení. Tak jak si dokážete vážit bez ega sami sebe, takové posvátné energie jste schopni předávat ostatním lidem – tedy duším i zhmotňovat je. Přijměte s otevřenou náručí, tyhle cenné dary a snažte se podle mé předlohy spolupracovat se všemi, neboť vaší odměnou bude osvícení, kterým můžete konat zázraky.

S úctou k Vám a nádhernou spolupráci s tímto dílem vám přeje

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69

Tarot archandělů a svatých osob.

            

V tomto díle vám přináším poselství, abyste úspěšně a moudře mohli na sobě pracovat. Uzavřít tak s klidným svědomím  své reinkarnační bloky i překážky své minulosti a posunuli se tak na své životní dráze. Tím uzavřete dveře své minulosti a nastoupíte svobodní na novou životní cestu. S touto knihou vám podávám i nádherné karty s jmény archandělů i svatých osob. Poselství, které přinášejí jsou základem i v této duchovní době Zlatého Kristového věku. Aby jste bez obav, strachu, úzkosti pracovali sami na sobě. Správně s láskou a vážností sami k sobě, ale tím i k všem ostatním lidem – tedy duším. Aby jste vytvořili společnou spolupráci a dokázali se tak připojit k novým úžasným schopnostem starých světů, které vás očekávají s otevřenou náručí. Buďte si vědomi, že tihle pomocníci, kteří s vámi budou vždy spolupracovat vás zavedou na správnou cestu, podají vám správný výklad, ochranu i inspiraci k uskutečnění vašich přání či cílů do krásné a nové budoucnosti. Kniha i tarot vám přináší s klidnění, laskavé energie které z něj proudí. Odpovědí i informace, které vám pomohou v současné době chaos vašeho dosavadního života seskládat do správného řádu. Neklid vaší duší i vědomí se vzápětí vytratí a rozhostí se ve vás klid i trpělivost.

S úctou k vám a nádhernou spoluprací s tímto dílem vám přeje

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69

POMŮCKY

Připravila jsem pro Vás krásnou pomůcku v podobě hrníčku, do kterého si můžete zalít jakýkoliv nápoj, pro Vaši pomoc. Ze dna i okraje vyzařuje nádherný vějíř posvátného Ježíšova deště v podobě energetické záře, která Vám nejen pomůže, ale čistí okolí, kde by proudily jakékoliv negativní energie. Povede Vás ke zklidnění čaker solar – plexu a zklidnění sakrální i základní čakry. Tento hrníček Vám dodá léčivou i energetickou sílu, budete ji potřebovat všude.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69

Připravila jsem pro Vás i další krásnou pomůcku a to peřinku s mým obrázkem a s přáním.

Pomůže Vám při jakémkoliv zákroku či zásahu do Vašeho fyzického těla. Tento polštářek Vám zklidní jakoukoliv bolest, neklid či nespavost. Naplní Vás posvátnou energií, tím Vaše vědomí přijme uklidňující blaženost, abyste pro další čas byli plni síly i pohody. Povede Vás k Vašemu vnitřnímu dítku a uvolní jak krční čakru, tak i moudrosti a korunní čakru.

Možnost zakoupení při návštěvě u mne, ale i na e-shopu   https://www.azcd.cz/eshop/jana-lysonkova-69