Mé působiště v Brně. Jana Lysoňková

Adresa v Brně: ulice Hrnčířská č. 5, třetí dům od lékárny, vrata vedle vietnamské restaurace, první patro, byt číslo 5. Objednávky máte možnost od 15.00 hod. na telefonním čísle 602 562 733.

Vstup:  vchodem do domu – velká vrata, zvonek – Jana Lysoňková, přes dvůr a vchodem vpravo do prvního patra, byt č. 5.

Parkování: Hrnčířská Obchodní centrum, další možnost Podzemní garáže SWINX.

Spojení: z Hlavního nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice a vystoupíte pátou zastávkou, přejdete přes koleje a kolem lékárny na rohu, nebo tramvají č. 6. směr Královo Pole a vystoupíte čtvrtou zastávkou.

Mé přednášky – Nové termíny pro rok 2020  v Rubrice – Přednášky, místo

zůstává v Brně.

Od 1. 6. 2020 je možné se opět objednávat na osobní zodpovězení Vašich dotazů a výkladu karet.

Mí drazí.

Přijměte prosím má slova, které k vám posílám, jako vzácnou kytici zářivých květů z rajské Boží zahrady.

Přesto, že se nacházíme v tomto složitém období, které se nám vždy připomíná různými událostmi ve, 100 cyklech daného dění, vůbec nezoufejme. Nedovolme, aby nás ovlivňovalo nízké negativní smýšlení, které nám zasahuje naše vědomí až do spalující podoby. Tak jako v mé knize, tak i na mých DVD jsem vám dala příležitost a návod jak pracovat na uzavření karmických čaker vaší minulosti. V mé knize jsem, vám popisovala, že démonický svět se opět snaží v nás vyvolat bezmoc, úzkost i strach, aby nás vyprovokoval k boji. Z tohoto důvodu vám vždy kladu na srdce, aby jste v sobě lásku rozsvítili a nenechali se stáhnout do bažin rozpolcení všech událostí této doby, neboť pokud dovolíme, dostaneme se do pozice boje, které v nás chtějí tyto negativní duše, opět tak jako v dávných dobách vyvolat. To se stát nesmí. Věřte, že všechny vás velmi dobře chápu, neboť udržet si kladné myšlení, víru i klid v sobě v této době je velmi těžké. Pochopte prosím má slova. Zaujměte v sobě postoj pochopení i soucítění, jeden vůči druhému, abychom opět v lásce a čistotě všichni souzněli. Vnímám ve vás vaši čistotu a dobro, které je ve vašich srdcích a jasně září. Dokážete s ním vše rozsvítit i vysílat jej do všech stran i dálek. Není silnější zbraň, jak láska. Nepoddávejme se boji ani negativnímu myšlení, zloby, neboť to jsou přesně ty hrozby, které šedé i démonické duše očekávají, aby vám odebrali vzácnou energii čistoty, která nejde ničím získat ani zaplatit. Uvědomme si hodnotu sami sebe a vzácnost své duše. Poté pochopíte dokonale má slova, protože pokud povolíme, budou se snažit nás ovládat, své úmysly poté povedou do dimenzionální říše duší, s kterými si my v této době navzájem dáváme odpuštění i lásku. Uvědomme si, že jejich úmysly jsou dalece většího rozsahu, než si prozatím dokážete představit. Nejdříve se snaží dostat nás do svého područí zde na planetě Zemi, poté čisté duše v dimenzionální říši, aby mohli zasahovat až do jiných civilizací naší sluneční soustavy. Prosím zaujměte postoj všudy přítomné lásky z Boží sféry a přijměte posvátnost andělského poselství, které jsem vám taktéž poskytla, aby jste se k němu mohli připojit. Nedovolme již nikomu, aby nám mohl ubírat naši vzácnou svobodu. Tato cesta by nás opět vedla k mučivým pocitům nespravedlnosti i nesvobody. Pochopte prosím má slova a zamyslete se sami nad sebou. Dostali jste do vínku svobodnou vůli i svobodné rozhodnutí. Tudíž je na nás samotných, kterou cestu zvolíme. Krásné období Zlatého Kristového věku nás opět probouzí a dává nám možnost nastoupit na čistou křišťály posetou cestu nové přítomnosti i budoucnosti. Co zvolíte? Opětovné zatracení, nebo čisté nové pokračování, aby jste od minulosti se odpoutali, své fyzické tělo i duši uzdravili a zbavili se tak jednou pro vždy, záznamů naší minulosti. Je to jen na každém z nás, neboť každý jsme duše originál. Nikdo za nás nemůže nic změnit, pokud my sami nebudeme chtít. Jen my sami můžeme uzdravit své fyzické tělo, tak jako naši Matku zemi. V této době je důležité se vědomě spojit i s jinými civilizacemi ve vesmíru, naší sluneční soustavy, které s námi souzní a přejí si, abychom společnou cestu do dalších věků tvořili. I když každá část má své dimenzionální sféry, ve kterých se momentálně nachází.

Přijměte s láskou posvátnost i požehnání z nebeské říše, tak jako pomoc z andělské sféry, neboť nás neustále doprovází, protože nikdy nejsme sami. Tak jako paprsky vyslané z mezigalaktické rady, která nám podává posvátné myšlenkové vjemy do našeho vědomí, že my sami jsme sobě pány i tvůrci svého osudu i životní cesty. Rozsviťte v sobě vaši pravou čistou lásku i víru, kterou každá duše v sobě má, je jen otázkou času až tuto vzácnost v sobě přijme a v čistotě si ji uchová, protože největší přání všech společně, je aby jsme si uvědomili, hodnotu sami sebe a náležitě ji ocenili. Přijměte moji pomoc, kterou ze srdce s láskou k vám posílám, aby jste opět klidní a naplněni čistou vzácnou energií a pod největší ochranou byli. Ponořte se prosím do této pročišťující lázně vašeho uzdravení, posílení i obnovy, kterou vám podávám možností tohoto vysvětlení.

Uvolněte své fyzické tělo i vědomí, aby vás již nezastavovali žádné špatné myšlenky či stísňující pocity. Začněte se pomalu nadechovat a vydechovat. Zavřete své oči, ať pocítíte větší a větší uvolnění. Někteří z vás můžete mít pocit,  jak vás anděl strážný hladí svými jemnými křídly ochrany. Poté svým vnitřním zrakem najednou spatříte nádherné paprsky jemného světla čistoty, které prostupuje skrze celé vaše fyzické tělo. Odejímá vám všechny narušené buňky, přetváří je a uzdravuje. Přijměte tento proces jako vzácný dar vaší obnovy. Vaše myšlenky se překódovávají, aby jste si tento překrásný pocitový vjem klidu, čistoty i uzdravení co nejvíce uchovali. Začínáte zářit světlem boží všudypřítomné lásky a obnovy, tak jako na samém počátku, kdy jste jako čisté neposkvrněné duše byli s Otcem nebeským stvořeni. Nyní jste prosvíceni plejádou nádherných paprsků všech barev, které ve vás září, jako nádherná duha po blaženém životadárném dešti, který vždy vše ovlaží i obnoví. Pomalu se nadechujte a vydechujte, začněte otevírat své oči a užijte si tento pocit vaší lehkosti i blaženosti. Poděkujte prosím za tuto očistnou lázeň svému fyzickému tělu, své duši, tak jako všem, kteří vás touto cestou znovuzrození doprovází. Kdykoliv se budete cítit slabí, bez energie, neklidní či plni obav i úzkostí, ponořte se do této ozdravující lázně, kterou nic jiného nenahradí.

S láskou v srdci i s velkou úctou k vám všem,

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova dne 23. března 2020.

Mí drazí.

Mým přáním je, aby jsme začali tvořit novou cestu tohoto zlatého věku, která nám otevřela byť nepříjemné události, které se v této době na nás valí jako lavina překážek, problémů, ekonomických i přírodních úkazů i nemocí. Letošní rok je doslova, tak jak jsem se již vyjadřovala, zkouškou nás lidských duší zde na planetě Zemi. V nástupu 5 dimenze zlatého Kristového věku je zapotřebí si již uvědomit, že jako lidské duše jsme si přinesli duchovní úkoly této naší reinkarnace, abychom již skoncovali s jakoukoliv negací, špatným smýšlením jeden vůči druhému, národ vůči národu. Již dnes jsme v dost vyspělé době, abychom pochopili, že máme zaujmout všichni na této planetě Zemi společné smýšlení. Přestaňme matku přírodu ničit, tak jako sami sebe a važme si našich cenných životů, tedy každého dalšího dne. Všichni máme možnost postoupit, duchovně se obnovit, opět lásku i víru v sobě nastolit a vše živé i všechny ostatní lidské duše i celou matku přírodu konečně začít respektovat i náležitě ji ocenit. Všechny události, které se dějí, jsou důležitou částí pro změnu našeho myšlení i poučení z dávné minulosti, již jsme mnozí zažili a opět se dějí. V historii se spousta podobných situací – ať nemocí, problémů, bojů i ohrožení již vyskytli. Mají nás poučit i v této době, abychom si všeho byli vědomi a svoji přirozenou inteligenci opět přijali. Nepodporujme negativní smýšlení některých lidských duší, neboť jen hmotné statky jim v mysli leží. Važme si naší matky přírody, kterou doposud jsme ničili a pro vlastní obohacení ji vlastnili. Nic nezůstává bez odezvy. Přijměme veškeré dění, které probíhá pro naše probuzení, neboť změna myšlení i chování ke všem i ke všemu nám přinese uzdravení, ale taktéž i nové poučení. Zaujměme již konečně důstojné smýšlení a vydejme se společnou cestou porozumění a soucítění. Uvědomme si, že všichni jsme děti Boží a ve vesmíru nežijeme jen my sami.

Připojte se prosím k mému přání a vyšleme poselství lásky pro všechny lidské duše, které se nacházejí momentálně zde na hmotné planetě Zemi, kteří moudře i láskyplně smýšlejí. Ať naše přání svítí nekonečným zářivým světlem lásky z našich srdcí do všech míst – tedy na celou naši planetu Zemi. Ať všichni na tomto zemském světě konečně zaujmeme jednotné porozumění, které uzdraví nás lidské duše i naše vědomí. Tak jako všechny území, které zdevastované i potřísněné nemoudrým naším chováním zasažené jsou. Ty naše drahá planeto Země, odpusť nám všem, ne vždy moudré chování, neboť nyní si uvědomujeme vzácné každodenní dary, kterými nás přes všechny úskalí a tvoje zničení obdarováváš. Dobře víš, že jinak, by jsme zde každodenní život nedokázali žít. V této době velkého nedorozumění mezi národy, jsme nuceni pochopit jak cenné a hodnotné jsou naše životy. Za naše nemoudré chování doplácíme jen my sami i vše živé, co Bůh pro nás zde na matce Zemi stvořil. Nyní pociťujeme ať velké sucho, či vichry, hurikány, zemětřesení, nebo současné dění všech nepokojů v různých zemích, tak jako ekonomické propady, tedy i onemocnění, které nás nyní učí co nejdůležitější je v našem žití. Pro nás samotné i naše rodiny a děti. Ti, kteří si přejí a chápou cennost této doby, již žádnou devastaci ani ničení či nepokoje ani rozbroje mezi národy si více nepřejí, neboť souznění a láska všech lidských duší je nebeská mana i zde na hmotné planetě Zemi, aby po nějaké době radost, klid, mír i láska, rozkvetli opět v nás. Ať andělé i Otec nebeský, chrání naše životy i matku zemi.

Připojte se k mému přání, které s láskou vysílám všem čistě smýšlejícím lidským duším, neboť přesvědčena jsem, že každý z vás má čistou lásku ve svém srdci. Ti, kteří již mají hrníček, který jsem pro vás připravila, nebojte se ho použít, pro svoji obranu, v tuto dobu šíření nemocí, které zasáhly celý náš svět.

S velkou úctou k vám všem i s čistým přáním lepší doby, pohlazení posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova dne: 13. 3. 2020.

Mí drazí.

Velmi dobře víte, že s láskou v srdci i s hlubokou úctou k vám všem, vždy přistupuji a vzácné informace i uzdravení vaší duše i fyzického těla vám vždy přeji. S velkou láskou, která mi byla dána anděly i nebeskou říší vám vždy pomáhám, neboť vesmírnými energiemi, tak jak všichni co mne znáte, jsem byla obdařena. Ke všem vám vždy přistupuji s oddaností a láskou, neboť až vy sami poznáte vzácnost posvátného vysokého moudra i čisté moci, pochopíte výsostné cennosti tohoto vzácného duchovního vyspění. Vždy vám vysvětluji, že až přijměte tuhle moudrost, vzácné práce i učení, již nebudete přemýšlet o zlobě či ubližování ostatním lidským duším. Pochopíte, že takové duše se již žádným nedůstojným chováním nezabývají. Opět v tuto dobu k vám promlouvám přes mé díla – tedy knihy, karty i DVD či různé pomůcky, aby jste ustáli tuto znovu rodící se dobu. Můžete si je zakoupit i přes můj internetový prodej, který máte k tomu k dispozici, tak jako na mých přednáškách, při různých setkáních, nebo návštěvě u mne, či v knihkupectvích.

S hlubokou vírou v Bohu i andělskou říši, tak i s velkou úctou i něžným pohlazením k vám vírou své pozdravením posílám.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova, 11. listopadu 2019.

Kontakt:

Poradenství a výklad karet

Jana Lysoňková

Křižanovice 21
u Vyškova
Hrnčířská 5
Brno
tel.: +420 602 562 733

Napsat komentář