Události roku 2017

Události roku 2017, které jsou důležitým základním kamenem do dalších let.

Mí drazí važme si období páté dimenze Zlatého věku, do kterého vstupujeme po dlouhých tisíciletích. Zlatý věk současné posvátné duchovní doby, nám otevírá i Kristovo vědomí i nynější rok, který nám začíná nádhernou jedničkou. Abychom z velké části očištěni od prohřešků karmické minulosti, pracovali na svém duchovním vývoji. Vždy vám připomínám, že neexistuje otevření našeho duchovního vzestupu, pokud si neuzavřeme reinkarnační prohřešky, chyby i překážky – které jsme si pro poznání mnohdy učinili sami v našich předešlých reinkarnacích – tedy životech. Samozřejmě, že mnohé překážky nám postavili do cesty i naši předci, tedy duše, které s námi v dávných dobách naše životy sdíleli. Ale buďme si vědomi, že i my sami, neboť jsme mnohdy jejich rozhodování a myšlení kopírovali. Jako bez zamyšlení jsme přijímali mnohé vjemy, příkazy a nařízení generačních rodů. V dávných dobách nám byly pokládány jako pravidla a zákony. I když se vždy zmiňuji, že každá duše je originál a jdeme jen svojí cestou, kterou nám nikdo nemůže změnit, jen my sami. Buďme si vědomi, že striktní podřízení pravidlům, nevnímání své intuice a uzavření do svého vědomí, si rozhoduje každý sám za sebe. Tím si daná duše určuje svoji cestu, kterou hodlá jít. Dostali jsme do vínku svobodné rozhodnutí a svobodnou vůli, ale současná doba nás učí přijímat sami za sebe zodpovědnost. Své vědomí i podvědomí jsme mnohdy uzamčeli zlatým klíčem a obávali jsme se šedým necítěním jen pro to, že nám to někdo přikázal nebo nařídil. Mnozí z vás v této krásné duchovní Zlaté době, se jako duše probouzíte, leč potřísněni svojí minulostí. Tato doba vás vede k vysokému uvědomění si sami sebe, ale taktéž uvědomění si všech i všeho kolem nás a tímto nás oslovuje. Je zapotřebí přijmout každý sám za sebe zodpovědnost, za své činy a samozřejmě rozhodnutí, jakou cestou se hodláme ubírat nadále, to jest nechť zastává jakýkoliv post, či jakoukoliv práci. Jestli si konečně přejeme žít v harmonii, klidu a míru, v hojnosti – ovšem lidsky, čistě a láskyplně, jeden vůči druhému. Jako duše přijímáme vše, co jest nutné pro obnovu celého světa, abychom dokázali tímto způsobem souznít a respektovat se navzájem jeden druhého. Znamená to, že všichni vytváříme čisté svítící energie, abychom tím nevyvíjeli egoistické řízení vůči ostatním. Tímto způsobem zhodnotíme vše kolem sebe a utříbíme ve všem pořádek. I má slova nejsou myšlena – jen vytříbit nepotřebné věci, které nám již neslouží, ale učinit pořádek i ve svém chování, vnímání a vysílání čistých i správných energetických vjemů. Pokud by někdo svoji představu vkládal do vyslovení negativních signálů a slov, které budou z počátku krásně znít, ale myšleny čisté nebudou – velmi se plete. Neboť jaké vjemy budeme vysílat, takové se nám budou vracet – člověk člověku, národ národu. Každá duše v této době dostává příležitost učit se telepatickému vnímání i vysílání, tím se propracovává k vysokofrekvenčním energiím, které působí do velkých dálek. Přesně tohle nám přináší zbavení se starých pout minulosti, které nám naznačuje i naše matka Země. Nejen, že se propojuje s vesmírnou galaktickou energií, ale i veškeré přírodní události se dějí z důvodů pročištění a uzavření starých karmických špinavých území. Tato doba taktéž nás upozorňuje i jak budeme nadále rozhodovat o našich národech a jak se na celém světě budeme k sobě chovat. Všichni sledujete, jak se kolem nás mění chování některých jedinců, případně přátel či dění na celém světě. Tak jak jsem se již mnohokráte zmiňovala v mých článcích, rozhovorech či v mých knihách, tak se události budou odehrávat. Přírodní události – velká voda, zemětřesení, sopky či propady půdy, požáry – tedy přírodní katastrofy. Taktéž proměnlivé počasí, které má vliv na nás, ale i naši obživu. Tak jako různé nemoci, nehody i jiné události kolující po celém světě. Ekonomické propady, které ukážou ztráty. Je mi líto, že pár let tohoto dění musíme zvládnout. Uvědomme si, že nelidským smýšlením i chováním jsme jako lidstvo dokázali vytvořit takovou devastaci naší matky Země i všeho co nám pro naše životy a dobu slouží. Nyní tohle musíme přijmout jako nutnou daň, která je zapotřebí zaplatit, aby se účty vyrovnali. Aby již nevznikali války, nedorozumění, nevážnost si matky přírody, anebo si brát právo zotročovat či rozhodovat o jiných národech či územích. Celý svět prochází velkou proměnou a ne vždy bude příjemná a jednoduchá. Já jsem však přesvědčená, že lze vše zvládnout a vytvořit nové a čisté. Spoustu duší v dnešní době chápe, že starou cestou se nikam dopracovat nelze. Tak jak jsem se již zmiňovala, není již zapotřebí opětovného zániku našeho zemského světa. Spoustu vás smýšlí velmi dobře a čistě a přijímáte novou cestu obnovení Atlanstkých schopností, neboť jste ve vysokém duchovním stupni. Dokážete se zamýšlet, co jest správné a moudré. Vysíláte tolik potřebnou lásku a čistotu, neboť jste konečně pochopili, že jsou to nejsilnější zbraně, které nelze ničím zničit. Řady čistých a laskavých duší se rozšiřují a rozrůstají na celém světě. Musíme však chápat, že ještě se zde objeví, spoustu jedinců, kteří nebudou smýšlet vždy čistě a správně. Jsem přesvědčena, že v dnešní době již spoustu vás dokáže rozpoznat charakter moci i vlády některých šedivých duší od čistě smýšlejících a lásky plných duší. Přesvědčíte se sami, které z nich jednají moudře s vírou a láskou v srdci, pro dobro a prospěch ostatních. I my by, jsme si měli považovat naší České země, svého území i národa. Konečně se spojit s láskou a vytvořit harmonii – aby, jsme si navzájem pomáhali a byli oporou jeden druhému. Nejenže ležíme v srdci Evropy, ale uvědomte si kam nás, jako duše Otec nebeský vložil. Nemáme sopečné útvary, ale ani oceány. Ukažme světu, že jsme vyspělý národ, neboť máme co nabídnout. Ovšem nejdřív se musíme sjednotit my sami. Taktéž stojíme před volbou hlavy státu, o které spoustu vás bude mít možnost zvolit, komu důvěru dáte a komu ne. V pozdější době taktéž budeme rozhodovat i v nových volbách, koho si zvolíme jako správného správce našeho národa. Neboť od těchto rozhodnutí se bude vyvíjet celková situace našeho dění naší země. Volte a zvažujte velmi moudře, abychom v dalších letech si mohli říci s čistým svědomím, jak jsme rozhodli a jak dalece jako národ jsme dospěli. Neboť i přesto, že jsme malá země, můžeme některým ostatním být příkladem. Tím se i Česká republika dostává do obrazu moudrého rozhodování pro náš národ i s politického hlediska v celosvětovém měřítku. Pokud jste s něčím nespokojeni, snažte se to vyjádřit moudrým názorem, který bude mít svoji váhu. Aby přinášel čistý úmysl a ne zlobu, neboť ukázat, že jsme slušní i moudří je velká výsada. Tímto způsobem vznikne souznění, klid a otevřeme tak nové dveře budoucnosti. Naše mysl i srdce budou naplněna pohodou a láskou. Tyhle cenné dary nám přinesou čisté energie, lepší životní podmínky a splnění našich přání. Věřím, že tuto cestu plnou naděje bude postupně přijímat každý národ. Abychom všichni společně mohli vytvořit ve vysoké vyspělosti i spiritualitě společný čistější svět. Jsem přesvědčena, že naše čistá a vysoká duchovní tvorba bude zářit až k nebeským branám celou galaxií.

S úctou k vám posílám andělské pozdravení a velmi se těším na vaše správné rozhodnutí.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová.

Křižanovice u Vyškova 18. února 2017.

Mí drazí.

Oslovuji vás, tak jak jsem se již zmiňovala. Vstoupili jsme do Zlatého věku, kdy letošní rok nás vítá nádhernou jedničkou. Spoustu vás vyspělých duší chápe, jaká krásná nová cesta nám otevírá náruč, abychom na sobě pracovali a jako duše dospěli k vzácným schopnostem předešlých světů. Spoustu vás nádherných duší si povšimlo, kolik událostí se mnohdy opakuje, abychom na základě cenných zkušeností i s předešlých světů spěli až k vlastnímu zdokonalení a k vysoké duchovní vyspělosti našich duší. Neboť jen za těchto podmínek můžeme splynout s dutou zemí, se všemi živly naší matky Země a vesmírnými anděly, kteří očekávají, až začneme s nimi společně tvořit i spolupracovat. V mých předešlých knihách jsem vám poskytla spoustu poznatků se živly, dušemi i energiemi. Tyhle knihy jsou pro vás ještě v prodeji. Taktéž i má nová kniha i karty, které vám poskytují nové příležitosti k osvojení i poznání nových možností, které vás povedou správným směrem k vašemu rozvoji. Jsou plná krásných a poučných poselství, které vám pomůžou dosáhnout na vyspělejší stupeň vašeho vědomí. Již v předešlých článcích jsem se zmínila o možnosti našeho společného setkávání a přednáškách, kde vás seznámím i s osvojením si nových technik, abyste na sobě mohli velmi dobře pracovat a začít žít klidnější a lásky plný život. Základ je pracovat sám na sobě a po té pomáhat ostatním.

Nyní posvátnými Velikonocemi přichází doba, kterou nás Ježíš Kristus opět vítá velkým požehnáním, znovu vzkříšením a v náruči nekonečné lásky jeho samotného Otce Nebes. Spoustu vás dnes ví, že poselství, která jsou spojena jeho oddaností i lásky jeho vlastní rodiny, která se i v dnešní době promítá v nás samotných. Ukázal nám jaká ctnostná a čistá hodnota je v nás samotných, ale i v našich rodinách. Vede nás tak k osobní svobodě a k správné vážnosti i uvědomění si našich cenných životů. Neboť i zde na hmotné matce Zemi máme se rozvíjet, učit i konat vše s čistým vědomím. Učí nás, abychom našli vážnost a největší dar ctnosti sami v sobě, neboť jen tímto způsobem může splynout náš duch, duše i fyzické tělo. Až my sami energeticky posíleni, klidní a láskyplní se budeme cítit, můžeme tyhle krásné energie předávat jako přenos vysokofrekvenčních energií všem ostatním duším a celému světu. Tato doba vám skýtá nádhernou práci sami na sobě a postupem času vysoce vyspělou možnost úžasné tvorby se vším co zde na světě existuje. Zmiňovala jsem se o našich setkáních – tedy přednáškách kdy velmi ráda se s vámi podělím o zkušenosti a poznatcích, které budou pro vás přínosem. Již nyní máte příležitost přijít 22. dubna 2017 na Astrovíkend v Brně – Lužánkách, kdy má přednáška bude v 16.00 hodin. Samozřejmě budete zde mít i možnost si zakoupit mé knihy i karty pro vás samotné, nebo pokud byste je jako dárek chtěli zakoupit vašim blízkým. Zůstanu zde na Astrovíkendu, jak 22. tak i 23. dubna. Pokud byste potřebovali nějakou radu či pomoc. O dalších možných termínech – tedy našich setkáních vás budu informovat, přes mé stránky či ústně.

Vždy se snažím, abyste nesetrvávali v nízkých energiích, které vás ještě v současné době zasahují a obírají vás o krásné čisté energie pohody a klidu. Snažte se prosím uzavřít staré dveře od minulosti a vystupte na čistější zářící cestu své nové budoucnosti, která vás očekává.

S úctou k vám posílám andělské pozdravení a velmi se těším na naše setkání.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Křižanovice u Vyškova 1. dubna 2017

Mí drazí.

Nadešel čas, abychom s velkou nadějí i láskou začali na sobě pracovat a tvořit nový zrod duchovního světa páté dimenze Zlatého Kristového věku. Mnozí z vás již četli má nová poselství i doporučení a práci sám na sobě, aby jste jako duše čisté a vyspělé postupem dalších let mohli tvořit a stát se součástí Zlatého věku. Spoustu vás začala na sobě pracovat i podle mé knihy, článků i karet, které jsem vám podala jako pomocný náhled pro vaši vysokou duchovní tvorbu. Již jsem se zmiňovala i o našich setkáních, tedy přednáškách, které vám umožní velmi dobře se rozvíjet, uzavřít si svoji karmickou minulost a naučit se přijímat vysokofrekvenční energie, které Otec Nebeský na Matku Zemi seslal. Máte možnost i za mé pomoci připojit se k vesmírnému – tedy andělskému řádu i svatým osobám, o kterých se v mých dílech zmiňuji. Velmi mě těší, že projevujete zájem o naše setkávání, neboť i mnohé duše z vás jsou již se současnou dobou nespokojeni. Tímto můžeme vytvořit společnou spolupráci pro nové dění, neboť naše vědomé energie jsou velmi mocné jak pro nás samotné, tak i pro spoustu ostatních lidí – tedy duší, ale i naši Matku Zemi. Již jsem se zmiňovala, že každý člověk – tedy duše bude muset ve vlastním zájmu na sobě zapracovat, aby postoupil a mohl ctnostně pokračovat ve Zlatém Kristovém věku do vysoké vyspělosti. Již dříve jsem se zmiňovala, abyste se mohli stát tvořiteli, je důležité splynutí v jeden celek se svým duchem, duší i fyzickým tělem. Součástí této práce je přijmutí čisté lásky a otevření nových čaker – tedy energetických center, které se povyšují pro Zlatý věk ze 7 čaker na 12 čaker. Nové učení i vaše harmonizace jako jediná vás ukotvuje a vede k čistému žití našich životů. Tímto způsobem se připojujete k duté Zemi, to znamená pevné zakořenění, abyste na hmotné planetě Zemi zůstali stát nohama na Zemi a připojili se tak k Božské vesmírné andělské říši. Tahle práce, tak jak někteří jste si již vyzkoušeli, je důležité učení nových cenných schopností – jasnocítění, jasnovidění, jasnoslyšení i jasnovědění, které mají ještě mnoho různých možností. Tyhle schopnosti jsou velkou cenností vyspělých civilizací, již i zaniklých předešlých světů, tak jak jsem se již zmiňovala. Není to cesta jednoduchá, neboť jak my – tak i naše Matka Země musíme projít velkou očistou, abychom se připojili k vysokofrekvenčním energiím a mohli se stát tvořiteli nové budoucnosti všeho, co zde na hmotné planetě Zemi existuje.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Požehnané vánoce Zlatého Kristového věku roku 2017, který nám přinesl znovuzrození a nadějné vykročení do nového roku 2018.

Mým čistým přáním tak jako Božím i andělským je, abyste v posvátném čase vánočních svátků byli naplněni pocitem hojnosti, klidu, radosti, lásky i štěstí. Odložte neustálý spěch všedních dnů a otevřete své vědomí i srdce, aby posvátné světlo zářilo ve vás. Nechejte se unášet pocitem osvobozující blaženosti. Otec Nebeský, andělé i svaté osoby nám v tento čas posílají čisté paprsky energie nejvyššího požehnání. Připojme se, prosím, ke společnému souznění. Ukažme, že přijímáme Zlatý Kristův věk, který nám v letošním roce 2017 přinesl pod čistou, krásnou jedničkou jemné probuzení našeho znovuzrození. Spoustu vás nádherných čistých svítících probouzejících lidských duší si započalo uzavírat svoji karmickou minulost, abyste mohli otevřít dveře nové a čisté přítomnosti a poté budoucnosti. Je krásné, že vnímáte i přijímáte posvátnou lásku nového období, aby se ve vás probudil čistý plamen pradávné posvátné moudrosti předešlých zaniklých civilizací. Vnímám vysoké moudro vás všech, s kterými se setkávám. Mnozí z vás stojíte na prahu, aby se z vás mohli stát skvělí pomocníci pro ostatní lidské duše, které se teprve v tuto dobu probouzejí do nového Zlatého Kristového věku největší posvátnosti. Nadále již nemůžeme chápat Boží dary jako samozřejmost, neboť je nutností ukázat, že si vše zasloužíme a jsme si veškerých přírodních hodnot vědomi. Naše nejvyšší duchovní vyspělost ukáže moudrost našich lidských duší a vážnost si všeho, co zde na hmotné Matce Zemi máme. Svojí ctnostnou moudrostí dáváme najevo, že již nehodláme devastovat naši krásnou Matku Zem, ale začínáme si vážit nejen ctnostné půdy – neboť je naší živitelkou, jako i drahocenné vody, vzduchu a ctnostného světla, tedy Slunce, které mnozí dlouhodobě postrádají. Važme si těchto darů a bude nám dopřána hojnost. Cesta před námi je sice ještě dlouhá a budeme vystaveni mnoha zkouškám, abychom ukázali, že jsme zmoudřeli a nehodláme podporovat žádné negativní vlivy ani ovlivňování od negativních duší. Přejte svým rodinám, přátelům, spolupracovníkům a všemu živému, co zde existuje, aby se vše obnovilo, pročistilo a znovuzrodilo. Odpusťte sobě i všem ostatním lidským duším. Na této krásné a požehnané cestě nás posvátná trpělivost bude doprovázet a my moudře procitneme v čistou pokoru, ctnost i oddanost, abychom byli schopni přijmout vysokofrekvenční prameny Boží síly, neboť jsme součástí celého stvoření. Tato část změn i přeměn našeho DNA je opětovné posílení a otevření celého našeho čakrového systému, aby se stala spojnicí až do samotného nebe. Nádherné napojení na krystaly pradávného moudra zaniklých předešlých světů, přes naši Matku Zemi, náš čakrový systém až do vesmírné tedy Božské sféry a celé galaxie. Pomáhejte jeden druhému, neboť v této nelehké, ale nádherné očisťující době rozhodujeme o naší existenci i znovuzrození. Jako lidské vyspělé duše buďme vstřícní a obětaví i soucitní ke všem a všemu, co Otec Nebeský stvořil. Posílejte v tomto překrásném vánočním čase všem posilující a čistou energii ze Zlatého Ježíšova poháru. Rozsviťme všude nádherné zlaté životadárné paprsky a snažme se je vysílat do našeho okolí, do dalekých míst i ostatním národům na tomto krásném zemském světě.

S velkou úctou a láskou vám všem i čistým přáním do nového znovuzrození, naplnění radostí, klidem a láskou i štěstím přijměte mé upřímné přání.

Vaše Jana Lysoňková – Turzová

Křižanovice u Vyškova                                                                                 17. Prosince 2017